Προς βοήθειαν των επιγείων πυροσβεστικών δυνάμεων θα έλθουν εκ του εξωτερικού 240 αλλοδαποί πυροσβέστες. Καλόν και αναγκαίοι μήπως δοθεί ολίγος χρόνος προς ανάπαυση των Ελλήνων πυροσβεστών οι οποίοι λίαν εξουθενωμένοι, σε κάποιαν ανυπαρξίαν πυρίνου ρεύματος ξαπλώνουν κατά γης για ολίγην ανάπαυση! Φυσικά θα συμβάλλουν και στην κατάσβεση των πυρκαγιών όλοι ομού. Και η συμβολή τους θα είναι σημαντική. Σημαντική σε προσβάσιμες περιοχές. Όταν δεν υπάρχουν δρόμοι ή μονοπάτια για να πλησιάσουν το πύρινον μέτωπον θα είναι επιφυλακτικοί.

Μεγίστη ανάγκην έχομεν από πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ενεργά έπρεπε να είναι τουλάχιστον εκατόν (100), σταθμευμένα σε διάφορα σημεία της Ελλάδος για άμεση επέμβαση. ΄ Οταν εκδηλωθεί η πυρκαγιά και εφορμήσουν επ’ αυτής 20- 30 αεροπλάνα θα σβήσει αμέσως χωρίς τις ολέθριες και θανατηφόρες για το περιβάλλον συνέπειες. Είμεθα αδικαιολόγητοι για τον πλημμελή στόλον πυροσβεστικών αεροπλάνων. Παραγείλαμεν 4 στον Καναδάν και θα τα παραλάβομεν το 2027, όταν θα έχουν καεί πολλές χιλιάδες στρέμματα δασών!

Για την καταστροφήν των δασών είμεθα όλοι υπεύθυνοι με πρωτοπόρους τους πολιτικούς! Βασική προστασία των δασών είναι οι αντιπυρικές ζώνες! Έπρεπε να υπάρχουν σε μήκος πολλών χιλιομέτρων και να δημιουργούν εμπόδιον μεταφοράς της φωτιάς. Να υπάρχουν δασικά οικόπεδα. Και τώρα έπρεπε να γίνονται συνεχώς βάσει μελέτης, όλον τον χρόνον και όχι προσωρινά κατά τις πυρκαγιές! Αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες θα είχαμεν σώσει πολλές χιλιάδες στρέμματα. Κανείς δεν φωνάζει, κανείς δεν ενδιαφέρεται!

Οι ανεμογεννήτριες είναι καταστροφή για τις περιοχές που τοποθετούνται!! Μας τις επέβαλαν τρίτοι και καρπούνται τα οφέλη ελάχιστοι σε βάρος της Ελληνικής φύσεως!

Μαζί με τους αλλοδαπούς πυροσβέστες εισάγετε και μερικές δεκάδες πυροσβεστικών αεροπλάνων. Τα έχομεν απόλυτην ανάγκην! Η Ρωσία έχει άκρως αποτελεσματικά. Μας δίδει όμως;;;;;