Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση ισόγειου χώρου από την πλευρά της Αράτου και Αγίου Ανδρέου εντός του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» στην συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου, Αράτου, Ζαϊμη και Καψάλη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είτε ως κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο – εστιατόριο) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι υπαίθριο με μουσική, είτε ως κατάστημα λιανικής διάθεσης συσκευασμένων αμιγώς τοπικών προϊόντων (τροφίμων – ποτών & ειδών τέχνης), εξαιρουμένης υπεραγοράς άνω των 1.000τ.μ. (εισηγήτρια: Ε. Γκέστα - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του έργου «Χάραξη και κατασκευή νέας οδού Α’ υλών (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος - Χ. Φαλιέρος- Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 3. Επικαιροποίηση της αριθ. 511/15-10-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Θ38ΩΞΙ-ΑΟΥ) με θέμα: ‘Οίκοθεν τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, στα Ο.Τ. Β5 και Ο.Τ./Κ.Χ. Β4 στην περιοχή ‘ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ’ του Δήμου Πατρέων, λόγω παρέλευσης τριετίας από την λήψη της (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος – Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικών τμημάτων καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων στις ιδιοκτησίες της ΜΕΛ Α.Ε. εντός των Ο.Τ. 1147 και 1145 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Ζαρουχλέικα (2/2006 πράξη τακτοποίηση – προσκύρωσης & αναλογισμού) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος – Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής)
 5. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 38 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος- Χ. Φαλιέρος - Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 1. Απόρριψη αίτησης χορήγησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κωνσταντίνου Γκότση αρ. 19Α (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος- Χ. Φαλιέρος - Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 2. Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων έτους 2023, του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Μ. Νικολακόπουλος - Ταμίας Καταργηθέντος ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, Α. Πανταζοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, της αριθ. 2/2024 διακήρυξης της Δ/νσης Παιδείας & Αθλητισμού, για την Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου Πατρέων - Σχολικό έτος 2024-2025- CPV:15894210-6 (εισηγήτρια: Α. Σίμου - Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 4. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατείας Ωκεανιδών στην περιοχή παραλία Προαστίου», προϋπολογισμού 538.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση 3ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021» (Συμμόρφωση με αριθ. 792/2024 Απόφαση ΕΑΔΗΣΥ, ακύρωση μέρους της αριθ. 214/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΒΛΑΤΕΡΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου (πεύκου) που φύεται στην πλατεία Πίνδου, στο Ρίο (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 10. Χωροθέτηση των θέσεων εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης για το εγκεκριμένο έργο με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 11. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 149/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σίδερη - Νομική Σύμβουλος)
 12. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2024, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού), Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 1. Παράταση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα μετακίνησης και διαμονής δικηγόρων του Δήμου Πατρέων σε δικαστήρια εκτός Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εκτυπώσεων δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π., εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Καστριτσίου έτους 2024, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου έτους 2024, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, επί της οδού Δ.Δ. ΑΚΤΑΙΟΥ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Διαγραφή οφειλής (TRASTOR AEEΑΠ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Διαγραφή οφειλής (ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Διαγραφή οφειλής (ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΜΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΚΟΜΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΚΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΛΑΖΑΡΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Ορθή Επανάληψη της 505/18-6-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΥΝΩΞΙ-ΓΕ1) Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΔΕΥΑΠ με αντικείμενο την από μέρους του Δήμου Πατρέων παραχώρηση προς χρήση στην ΔΕΥΑΠ βυτιοφόρων οχημάτων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε εκκενώσεις βόθρων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)