Τι ήταν πάλιν αυτό το «τέχνασμα» να βάζομεν τέσσερις (4) σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιον;;; Τι σκοπόν είχε και τι υπηρετούσε; Γιατί σίγουρα κάποιαν σκοπιμότητα θα είχε. Οι Βουλευτές εκλέγονται «με ενιαίαν, μυστικήν και καθολικήν ψηφοφορίαν». Το αυτό ισχύει και για τους Ευρωβουλευτές και τους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Σε προηγούμενες εκλογές υπήρχε δυνατότητα τεσσάρων (4) σταυρών στην περιοχήν Αττικής και τριών (3 ) σε ορισμένες πόλεις αναλόγως του πληθυσμού. Ελάχιστες.

Στις Ευρωεκλογές έγινε κανόνας η επιλογή τεσσάρων (4) υποψηφίων καθ’ άπασαν την Επικράτειαν!!!! Αυτό σημαίνει κατά τεκμήριον, ότι ψήφισαν τετραπλάσιοι από τους εγγεγραμμένους και ορισμένοι υποψήφιοι έλαβαν τέσσερις φορές περισσοτέρους ψήφους από το φυσιολογικόν. Ανάλογες λανθασμένες εκτιμήσεις γίνονται και με 2 ή 3 σταυρούς προτιμήσεως στο αυτό ψηφοδέλτιον.

Ο πρώτος έλαβε 300.000 σταυρούς προτιμήσεως σε εκλογικήν διαμάχην με αποχήν το 60%! Οι ψηφοφόροι προτίμησαν τον δικόν τους και ως εκ περισσού έβαλαν και σταυρούς σε άλλους κατά προτίμηση πολυπροβεβλημένους! Αν ήταν υποχρεωτικώς ένας σταυρός όπως είναι το ορθόν σίγουρα θα ελάμβανε και θα ήταν θαύμα, περίπου 70.000 σταυρούς. Άλλος έλαβε με την πολυσταυρίαν 50.000 σταυρούς: Αν ήταν μονοσταυρία ζήτημα αν ελάμβανε 10.000!!!

Σε μικρά χωριά όπου οι εγγεγραμμένοι είναι 110 κάτοικοι ή περισσότερον ή λιγότερον, αν ψήφισαν όλοι με μονοσταυρίαν πάντες οι υποψήφιοι όλων των Κομμάτων δεν θα ξεπερνούαν τους 110 σταυρούς. Με τέσσερις σταυρούς τώρα,ενδέχεται να «ψήφισαν» 300 άτομα!!! Πως λύθηκε αμέσως το δημογραφικόν του χωριού!!!

Η πολυσταυρία υπάρχει στα συνδικαλιστικά αλλά κυρίως στα τοπικά σωματεία για να εξασφαλισθεί το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Όμοια περίπτωση δεν έχομεν εδώ και η πολυσταυρία είναι μέσον έλξεως αδυνάτων! Η πολυσταυρία είναι το ρυμουλκόν που σέρνει στον ασφαλή λιμένα τους κινδυνεύοντας και επ’ αρκετόν κραυγάζοντας μέσω των φωνητικών ΜΜΕ!!!! Οι πολυπροβεβλημένοι ομοιάζουν με πλοία εκτός λιμένος, τα οποία συνεχώς εκπέμπουν SOS!!! Η διαρκής αυτή εκπομπή από τα ΜΜΕ είναι η αιτία διακρίσεως ορισμένων στις Ευρωεκλογές. Άρα τα ΜΜΕ …..επέλεξαν αρκετούς και όχι ο ψηφοφόρος!

Γιατί να χάνομεν την άποψή μας και να παρασυρόμεθα;