Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταγραφής των αδειών παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών όπως και στάσιμου εμπορίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοιχτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.) του ν. 4849/21 άρθρο 56, λήγει στις 15-6-2024.

Η εγγραφή στο Ο.Π.Σ.Α. γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του πωλητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση openmarket.mindev.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας, από τον κάθε πωλητή λαϊκών αγορών.

Προσοχή: Μετά το πέρας της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η καταχώρηση στο σύστημα.

Στο σύστημα καταγράφονται οι αδειούχοι πωλητές που απέκτησαν άδεια  πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/21 δηλαδή πριν την 1/2/2022