Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 11.900,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.00003, για τις ανάγκες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων εθιμοτυπίας στο νέο Δημαρχείο (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 2. 1) Έγκριση του από 25-04-2024 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» της Δ/νσης Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, 2) Έγκριση της εσωτερικής µετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά: α) τη Φάση Γ “Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του Εξοπλισμού και Λογισμικών”, για την οποία η νέα ημερομηνία περαίωσής της μετατίθεται από τις 25 Απριλίου 2024 στις 10 Ιουνίου 2024, β) τη Φάση Δ “Πιλοτική Λειτουργία”, για την οποία ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης η 15η Μαΐου 2024 και νέα ημερομηνία λήξης της η 14η Αυγούστου 2024, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, του με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013157171) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT A.E. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», συνολικού ποσού 949.877,20€ (συμπερ. Φ.Π.Α), που αφορά στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 1. Έγκριση των από 11-03-2024 και 15-04-2024 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση: α) των Εγγυητικών Συμμετοχής και β) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το Υποέργο 4 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Οικονομική Ανάπτυξη και Οριζόντιες Δράσεις» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): 2. Ψηφιακή μετάβαση, Άξονας (Component): 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, Τίτλος Δράσης (Measure): 16854 Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμή ανά τμήμα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 882.310,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)» (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 2. Εξειδίκευση πίστωσης 33.821,20€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6117.00015 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου: «Meta Cities Excellence Hub in South-Eastern Europe- Meta Cities Κόμβος αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη», συνολικής διάρκειας έως είκοσι (20) μήνες (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Αρμ. Δ/ντής)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 17.153,70€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.65002 για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών για τη λειτουργία της Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6005068 (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Αρμ. Δ/ντής)
 4. Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων επί τμημάτων των οδών Ζαχάρως, Βαρθολομιού, Επιταλίου, Γαστούνης, Ανώνυμη 56 & Ανώνυμη 61, μεταξύ των Ο.Τ.Γ43, Γ42, Γ43Α, Γ44, Γ45, Γ46, Γ46Α & Γ41 της Π.Μ.Ε. περιοχής «Μεταμόρφωσης Σωτήρος» του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση υποβολής αίτηματος στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων- Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» Πράξη: Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση υποβολής αίτηματος στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων- Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» Πράξη: Ενεργειακή Αναβάθμιση αθλητικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση υποβολής αίτηματος στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων- Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» Πράξη: Ενεργειακή Αναβάθμιση στο κτίριο του 2ου ΕΠΑΛ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 8. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 9. Αποδοχή Οριστικής Μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Αναβάθμιση Πλατείας "Ελευθερίας" (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση τοποθέτησης μνημείου πεσόντων του οικισμού Ρωμανού Τ.Κ. Ελεκίστρας (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση αιτήματος υποβολής χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας σε παραλίες του Δ. Πατρέων», κατόπιν της 1ης τροποποίησης της υπ’ αρ. 19637/25.10.2023 (ΑΔΑ: 90ΖΕ465ΧΘΟ-ΝΩΗ) πρόσκλησης του Υπ. Τουρισμού (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση του από 6213/16-05-2024 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: α) στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για την β) στον έλεγχο της ηλεκτρονικής υποβολής ή μη εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο διετίας» και ως τούτου απόρριψη της προσφοράς, ως απαράδεκτη, του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», διότι δεν προσκόμισε, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 4/2024 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου για την υπηρεσία με τίτλο: «Μυοκτονία, απεντόμωση και αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων απολύμανσης στο Δήμο Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης420,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 6. Έγκριση των από 16-05-2024 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινoύ αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων για το έτος 2024, προϋπολογισμού δαπάνης 297.674,40€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 3/2024 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 7. Έγκριση του από 20-05-2024 Πρακτικού Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής Υπηρεσιών, για την κατά ⁓10% αύξηση του Οικονομικού αντικειμένου του αριθ. πρωτ. 31547/14-04-2022 αρχικού συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 22SYMV010393235 2022-04-14 και του αριθ. 38814/13-5-2024 με ΑΔΑΜ:24SYMV014738664 2024-05-13 συμφωνητικού χρονικής παράτασης, για την παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Χημικών Τουαλετών, για το (ΤΜΗΜΑ Β) για τις ανάγκες των υπαίθριων μετακινούμενων λαϊκών αγορών του Δήμου Πατρέων και για το (ΤΜΗΜΑ Γ) μίσθωσης νέων χημικών τουαλετών στο πλαίσιο εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 8. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πατρέων στην οδό Αντιπάρου, περιοχή Καστελοκάμπου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. 1) Έγκριση του από 09-04-2024 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διεθνής ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δέντρων και εξωραϊσμό παραλιών στον Δήμο Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης861,72€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 2. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κα Κατσιγιάλου Αικατερίνης, για αποζημίωσή της και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 60,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση: 1) Των από 30-3-2024 και 23-4-2024 πρακτικών, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας που αφορά: στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Εγγυητικών Επιστολών – Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών, 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, 3) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με αλλαγή των όρων για μέρος (είδη) της προμήθειας, για την «Προμήθεια Ιατροτεχνικού Εξοπλισμού για το Κτηνιατρείο – Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 114.638,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Β. Τσιγάρας – Δ. Σπηλιοπούλου, Αρμ. Δ/ντές)
 5. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού), Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορ/των, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού εξοπλισμού για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 6. Συγκρότηση επιτροπών α) Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, β) Παρακολούθησης – παραλαβής των ανταλλακτικών και γ) Παραλαβής υπηρεσιών της Συντήρησης & Επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Συγκρότηση Επιτροπών για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παρακολούθηση της εφαρμογής  Συστήματος & Διαχείρισης Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού), Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής για το έτος 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α112/2024 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου- Νομική Σύμβουλος)
 10. Δημιουργία σταθμού πληρωμής με ενσύρματο τερματικό POS στο Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων & Δημ. Περιουσίας, Παντανάσσης 30, 1ος όροφος, προκειμένου για την πληρωμή μόνο των εισιτηρίων της εκ Περιτροπής Στάθμευσης από τους καταστηματάρχες που τα διαθέτουν (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Διαγραφή οφειλής (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Διαγραφή οφειλής (ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Διαγραφή οφειλής (ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 4. Διαγραφή οφειλής (ΣΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Διαγραφή οφειλής (ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 6. Διαγραφή οφειλής (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντων ποσών από κλήσεις ΚΟΚ και λοιπά έσοδα μη δυνάμενα να ενταχθούν, συνολικού ποσού 826,12€, από τον ΚΑΕ 00-8264 (επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντων εσόδων – φυσικά και νομικά πρόσωπα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)