Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης σχέδιο νόμου με τίτλο : «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις»

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην αγορά στα πεδία της προστασίας του καταναλωτή, της λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων.
Τι περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο :

Επικαιροποιούνται διατάξεις σχετικά με τις ανακοινώσεις περί μείωσης τιμής (προβλέπεται μεταξύ άλλων η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή, σε σχέση με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής).
Καθορίζονται οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές και οι εξουσίες τους για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων και την επιβολή των οριζόμενων κυρώσεων, για την προστασία των καταναλωτών.
Καταργείται η Επιτροπή που είχε συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για να γνωμοδοτεί ως προς την εγγραφή, διαγραφή κ.λπ. ενώσεων καταναλωτών από το Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών και οι εν λόγω αρμοδιότητες ανατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.
Καταργούνται επίσης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013 περί επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών ανακοινώσεων μείωσης τιμής, εκπτώσεων και προσφορών.
Προστίθενται στον ν. 4801/2021 (στο πλαίσιο της εποπτείας αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων) διατάξεις για την υποχρεωτική ανάρτηση περίληψης αποφάσεων επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Συμπληρώνονται με νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) το άρθρο 48ΣΤ και το Παράρτημα Ι του ν. 4442/2016.
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία θεώρησης των τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που αναφέρονται στο άρθρο 145 του ν. 4887/2022, καθώς και η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας, ως προς τις άδειες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Αναπτυξιακός νόμος
Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 4887/2022 και 4399/2016.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: α.Αναπροσαρμόζονται, κατά την οριζόμενη κλιμάκωση, τα όρια των επιλέξιμων δαπανών για την παροχή των μέγιστων επιτρεπτών ποσών ενίσχυσης των αναφερόμενων επενδυτικών σχεδίων περιφερειακού χαρακτήρα του ν. 4887/2022. β.Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. γ. Επαναπροσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης προκήρυξης των αναφερόμενων καθεστώτων του άρθρου 30 του ν. 4887/2022. δ.Παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποιήσεων επιμέρους κατηγοριών δαπανών στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του ν. 4399/2016, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις δεν δύναται να οδηγήσουν σε υπέρβαση του αρχικά εγκεκριμένου συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή του συνολικού ποσού της ενίσχυσης. ε. Απαλείφεται η παράβαση, από τους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016, της μη τήρησης της μακροχρόνιας υποχρέωσης σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, από τις περιπτώσεις που επισύρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου (ανάκληση απόφασης υπαγωγής και έντοκη ανάκτηση του συνόλου της ενίσχυσης). Η εν λόγω παράβαση επισύρει πλέον τις εναλλακτικές κυρώσεις της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου (ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και ολική ή μερική έντοκη ανάκτηση ή παρακράτηση της ενίσχυσης).

Προβλέπεται η οργάνωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με τους αναφερόμενους φορείς, ειδικού προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις διατάξεων αναφορικά με την προέλευση των αξιολογητών και των ελεγκτών των επενδυτικών σχεδίων σε δράσεις/έργα ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τροποποιείται η διαδικασία επιλογής των εισηγητών και των δύο τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη συμπερίληψη και της συνέντευξης (πέραν της κατάθεσης ατομικού φακέλου σε ανοιχτό διαγωνισμό που ισχύει μέχρι σήμερα).(άρθρο 19)

Αίρεται η ισχύς των προκηρύξεων, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιλογές των υποψηφίων, αναφορικά με την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δύναται να παραταθεί, μετά το πέρας της διετίας, ισόχρονα και έως δύο φορές (αντί για μία που ισχύει σήμερα), η απόσπαση υπαλλήλων για τη στελέχωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), με την οριζόμενη διαδικασία.

Προβλέπεται η εξόφληση των δαπανών μίσθωσης και λειτουργίας του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα επί των οδών Νίκης 5-7 και Ερμού και στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλήψεις υποχρεώσεων που εκδίδονται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσης τιμολογίων και οι οποίες αφορούν τις ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και κανονικές.

Εισάγεται ειδικό καθεστώς (αφορολόγητα, ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα κ.λπ.) για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 στο πλαίσιο των δράσεων:

«Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και

«Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Παρέχεται η δυνατότητα άσκησης, για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, των υπαχθέντων σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης των άρθρων 5 και 7 του ν. 4442/2016 οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον ασκούνται εντός των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Αναστέλλεται, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας των προαναφερόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Συμπληρώνεται το άρθρο 25 του ν. 5049/2023 και μεταξύ άλλων, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την υλοποίηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως φορέα κατασκευής, δια των υπηρεσιών του, έργων αποκατάστασης των βλαβών στις υποδομές, αρμοδιότητας των εποπτευόμενων φορέων του στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Επανακαθορίζεται η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως για λόγους εκτέλεσης σιδηροδρομικών έργων, μετά των συνοδών έργων τους, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 7Α του ν.2882/2001. Ραδιοφωνικοί σταθμοί

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4155/2013 σχετικά με τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών και, συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Παρέχεται, εκ νέου, η δυνατότητα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που νοούνται ως νομίμως λειτουργούντες, μέχρι την έκδοση της σχετικής προκήρυξης αδειοδότησής τους, να υποβάλουν, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, δήλωση στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής. β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς, που εκπέμπουν σε αναλογικές συχνότητες σε παραμεθόριες περιοχές να ζητήσουν, κατ' εξαίρεση, με την οριζόμενη διαδικασία και εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις, τη χρήση και δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής από τις νομίμως δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις, αποκλειστικά για την κάλυψη της εμβέλειας της περιοχής νόμιμης λειτουργίας τους, χωρίς δυνατότητα επέκτασης αυτής.

Αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων και προστίμων, για διαπιστωθείσες παραβάσεις σχετικά με εκπομπή σε δευτερεύουσα συχνότητα, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που υποβάλλουν τις κατά τα ανωτέρω δηλώσεις, μέχρι την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. Ειδικά, για λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς, που εκπέμπουν εντός παραμεθόριων περιοχών, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί ως περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές κατά το έτος 2023, προβλέπεται, κατ' εξαίρεση, η αναστολή επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων και κυρώσεων μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία.

Προβλέπεται νέα προθεσμία για την υποβολή, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), δήλωσης από τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς, για την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών (άρθρο 61 του ν.4313/2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Καταργούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του ν. 4887/2022 σχετικά με τις αναφερόμενες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες εξαιρούνταν από το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων του παραπάνω νόμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ