Απλούν ερώτημα με διακατέχει. Οι συντάσσοντες τους Ελληνικούς Νόμους γνωρίζουν Ελληνικά; Και αναφερόμεθα στους συντάκτες Νομοσχεδίων και όχι στους καθημερινούς ομιλητές, διότι οι Νόμοι πρέπει να είναι συντεταγμένοι στην Ελληνικήν Γλώσσαν, με Γραμματικήν και Συντακτικόν. Είναι επίσημα έγγραφα και δεν είναι δυνατόν να πάσχουν. Δεν είναι επίσης επιτρεπτόν στα κείμενα των Νόμων να υπάρχουν ξένες λέξεις. Στο Ελληνικόν Κοινοβούλιον μοναδική Γλώσσα είναι η Ελληνική! Οι αλλότριες είναι μιάσματα και μολυσματικές για την Εθνικήν Νομοθεσίαν.

Η πρώτη «μόλυνση» έγινε περί τα τέλη του 1988. Τότε το Υπουργείον Οικονομικών είχε δώσει κάποιον επίδομα στους υπαλλήλους του. Τα σωματεία κινήθηκαν ώστε να το αποκτήσουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι και όχι μόνον του ενός Υπουργείου.

Το απήτησαν ως «πριμ παραγωγικότητος» και ούτως εισήχθη σε Νομοσχέδιον με πολύπλευρην διαδικασίαν! Ηρώτησα τον Υπουργόν Εσωτερικών .

Γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρον πριμ;
΄Ετσι το ζήτησαν οι συνδικαλιστές.
Και ο όρος αυτός θα εισαχθεί στο Ελληνικόν Κοινοβούλιον;

Εισήχθη και εψηφίσθη. Πρέπει να είναι η πρώτη αλλότρια λέξη.

Επηκολούθησαν τα «Μνημόνια» που συντασσόταν στο εξωτερικόν και ήσαν έμπλεα ξενοφέρτων λέξεων!

Τώρα η κυβέρνηση θέλει να δώσει επίδομα στους Δημοσίους υπαλλήλους και το αποκαλεί «μπόνους αποδόσεως»!! Σκωράρουν την Ελληνικήν Γλώσσαν οι αστοιχείωτοι συντάκτες αλλά και οι ψηφίσαντες που θα τον εγκρίνουν χωρίς να ανησυχούν για τον βαρβαρσμόν!!! Γνωρίζουν την Ελληνικήν Γλώσσαν ή έχουν μίσος κατ΄ αυτής;

Και γιατί να δοθεί αυτό το επίδομα; Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησίαν και αδιαλείπτως; Ναι, αλλά το ολέθριον «ραντεβού» τους περιόρισε στην ελαχίστην παραγωγήν!! Και τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της αμελετήτου αποφάσεως προσπαθούμεν να τα καλύψωμεν με νέον μέτρον και μάλιστα οικονομικώς επαχθές! Αυτοί χειρίζονται τις τύχες της Ελλάδος!!

Υστερογράφημα: Θα σκεφθείτε ότι οι υπεύθυνοι υπουργοί το διάστημα αυτό εκκλησιάζονται!!! και δεν θα το αναγνώσουν. Δεν εκκλησιάζονται αλλά περιφέρονται εις την ύπαιθρον προς άγραν ψήφων γιατί ο εχέφρων ψηφοφόρος πνέει μένεα εναντίον τους και προσπαθούν να τον εξευμενίσουν! Θα τους πείσουν;;;