Ρεκόρ επενδύσεων και κερδοφορίας κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ για τη χρήση του 2023.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, ποσό ρεκόρ στην ιστορία του Ομίλου, με εμβληματικότερα έργα την πρόοδο στη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης, την Δ' Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων καθώς και τις πρώτες δαπάνες του έργου της ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, Great Sea Interconnector, στο οποίο ανέλαβε φορέας υλοποίησης στο τέλος της χρονιάς.
Διπλασιάστηκαν τα κέρδη του ΑΔΜΗΕ

Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διπλασιάστηκαν και από τα 58,2 εκατ. ευρώ για την χρήση 2022 ανήλθαν σε 116,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 117,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 50% ήτοι 58,5 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί, ως είθισται, ως μέρισμα στους μετόχους της, εκ των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία θα λάβει 29,8 εκατ. ευρώ, λόγω της συμμετοχής της κατά 51% στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή.

Η σημαντική αύξηση στην κερδοφορία προκύπτει από την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εσόδου συγκριτικά με το 2022. Το 2022 τα έσοδα ήταν μειωμένα κατά 41,8 εκατ. ευρώ λόγω της μη αναπροσαρμογής από την ΡΑΑΕΥ των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος. Eαν δεν είχε υπάρξει αυτή η καθυστέρηση, η αύξηση των καθαρών κερδών συγκριτικά με το 2022 θα ανερχόταν σε 27,2 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 33% σημείωσαν τα έσοδα του Διαχειριστή, τα οποία για την χρήση του 2023 ανήλθαν στα 391,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 294,6 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 97,3 εκατ. ευρώ (33%).

Συγκεκριμένα η κυριότερη μεταβολή ήταν από τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς που αυξήθηκαν σε σχέση με το 2022 κατά 95,5 εκατ. ευρώ (35%), από 272 εκατ. ευρώ σε 367,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο του 2022 και της χρήσης μεγαλύτερου ποσού από δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων.

Τα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν στα 114,4 εκατ. ευρώ (+13,9% σε σχέση με το 2022), ενώ τα συγκρίσιμα Λειτουργικά Έξοδα παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση 8,5%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των αμοιβών προσωπικού σε συνδυασμό με συγκρατημένη αύξηση σε άλλες κατηγορίες λειτουργικών δαπανών.

Tέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν αύξηση 42,9% και ανήλθαν σε 277,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 194,1 εκατ. ευρώ το 2022. Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 46,6% και ανήλθαν σε 278,1 εκατ. ευρώ από 189,6 εκατ. ευρώ το 2022.