Την άμεση αντικατάσταση των Διευθυντών Σχολείων, που αρνούνται την αξιολόγηση προβλέπει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, με τη θέση τους να πληρώνεται άμεσα.

Συγκεκριμένα, όσους Διευθυντές ή Διευθύντριες ή Προϊστάμενους Σχολικών Μονάδων είτε αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή/και μελών ΕΕΠ-ΕΕΒΠ ή γενικά παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης, το υπουργείο Παιδείας, καλεί με έγγραφο τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να τους αντικαταστήσουν.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γ.Κατσαρός, θα πρέπει να εκδίδεται πράξη από τον οικείο Διευθυντή ή Διευθύντρια Εκπαίδευσης και η θέση θα πληρώνεται άμεσα βάσει των διατάξεων των παρ. 11 και 12 του αρ. 41 του νόμου 4823/2021.

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων έχουν ήδη αρχίσει να αντιδρούν: μία ημέρα μετά τη συνάντηση των ΔΣ των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ με την υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή, κάνουν λόγο για «εμπορευματοποίηση της παιδείας» και «επιθεωρητισμό», απειλώντας με κινητοποιήσεις. Υπενθυμίζεται, πως έχει επαναπροκηρυχθεί η απεργία – αποχή από Πρωτοβάθμια (ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ), Δευτεροβάθμια (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) και Τριτοβάθμια Σωματεία (ΑΔΕΔΥ).

Το έγγραφο:

«ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση


ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. 118991/ΓΔ5/23-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΙ46ΝΚΠΔ-Μ8Λ) εγκύκλιος

2. Η υπ’ αριθ. 5302/ΓΔ5/17-1-2024 (ΑΔΑ: 6Υ2Ζ46ΝΚΠΔ-Ζ8Ε) εγκύκλιος

3. Η υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16(ανακ. 19)-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκύκλιος

4. Η υπ’ αριθ. 28857/Ε3/20-3-2024 (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: Στις διατάξεις του άρθρου 56, παρ. 8 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ορίζεται ότι: «8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 6 του αρ. 60 (1) …».

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ανωτέρω διατάξεις για την αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων – Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, οι οποίοι/ες αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή/και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή, εν γένει, με τη στάση τους παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης του ως άνω νόμου. Στην περίπτωση αυτή: α) εκδίδεται πράξη από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης και β) η θέση πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρ. 41 του ν. 4823/2021.

----------------------------------------

(1). Η παρ. 6 του άρθ. 60 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) ορίζει ότι «6: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β)…. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 41 και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.».

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ»


Οι παράγραφοι 11 και 12 του αρ. 41 του νόμου 4823/2021

11. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες, Διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 ή β) την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, καλούνται με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις: α) της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 και β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31, και δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40.

12. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.