Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την έκδοση του νέου ψηφιακού πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας των πολιτών. Το πιστοποιητικό αυτό θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος αλλά θα εκδίδεται αφού πρώτα υποβάλει σχετική αίτηση ο ενδιαφερόμενος.

Όταν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου, θα γίνεται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το νέο πιστοποιητικό με τους ίδιους ακριβώς όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ωστόσο διευκρινίζεται πως το πιστοποιητικό αυτό δεν θα χορηγείται σε πολίτες που έχουν αρρύθμιστα ή ληξιπρόθεσμα χρέη είτε προς την Εφορία, είτε στα ασφαλιστικά Ταμεία. Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ θα υποκαταστήσει τα σημερινά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι φορολογούμενοι που έχουν ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, μπορούν να παίρνουν αυτόματα εντός λίγων λεπτών τη φορολογική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους όπως για τη μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Αναλυτικά η απόφαση της ΑΑΔΕ αναφέρει για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας τα εξής:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.
Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.