Aπό την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 στις 8 π.μ. έως και την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024 στις 2μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη 6Κ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 160 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την προκήρυξη τα εξής:

Α. Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες της προκήρυξης είναι οι εξής:

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΕ Νεκροτόμων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ Αρτεργατών
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Ηλεκτρονικών
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
ΤΕ Πληροφορικής
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Βιολόγων
ΠΕ Βιοχημικών
ΠΕ Εγκληματολογίας
ΠΕ Ιατρών
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Μαιευτικής και Γυναικολογίας
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογικής Ανατομικής
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ Σωφρονιστικής Διοίκησης
ΠΕ Χημικών
ΠΕ Ψυχολόγων
Μάλιστα το νοσηλευτικό προσωπικό

θα παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εργαστηριακό έλεγχο, την υγειονομική φροντίδα, τη μεταφορά και αποκατάσταση ατόμων που προσέρχονται για εξέταση στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
θα επικουρεί και υποστηρίζει το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και διενεργεί τις προβλεπόμενες από την ειδικότητά του παραϊατρικές πράξεις υπό την επίβλεψη του οργανικού του προϊσταμένου.
θα συμμετέχει σε διαδικασίες προμήθειας, συντήρησης και ελέγχου ιατρικού εξοπλισμού της υπηρεσίας.
Θα σχεδιάζει, θα συμμετέχει και υλοποιεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Σχεδιάζει/συμμετέχει σε ενέργειες επιμορφωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διά βίου εκπαίδευσης και συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες και επιτροπές.
Β. Οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξέρουν για τις αιτήσεις τα εξής:

-Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

-Παράβολο 3 ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας:

Φορέας Δημοσίου
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου
που αναγράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις
οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.