Όταν κάποιος Νόμος έρχεται στην Βουλήν, αυτό σημαίνει ότι θα συζητηθεί από τα μέλη, θα το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί και οι Βουλευτές θα εκφράσουν τις απόψεις τους, για το ποία άρθρα είναι σωστά, παραγωγικά και επωφελή για τον πολίτην αλλά και το Κράτος ολόκληρον και ποία λανθασμένα ή ελλιπή τα οποία και πρέπει να διορθωθούν! Θα υπάρξει διάλογος!

Στην Αθηναϊκήν Δημοκρατιαν εγένετο ευρεία συζήτηση επί των προτεινομένων Νόμων. Και πάντες εκαλούντο να εκφράσουν την άποψη και τις θέσεις τους. Το κάλεσμα του κήρυκος «τις αγορεύειν βούλεται» έμεινε ιστορικόν και παροιμιώδες. Για τους προ ψήφιση Νόμους πρέπει πάντες να εκφέρουν την γνώμην τους ώστε να αναδυθεί μία εικόνα η οποία επί του ασφαλούς θα είναι ευδόκιμη. Επίσης και θέσεις προς Νομοθέτηση ηδύναντο να προτείνουν οι Αθηναίοι πολίτες. Με μόνην την βασικήν διαφοράν ότι αν οι Νόμοι απέβαιναν ζημιογόνοι για την Αθηναϊκήν πολιτείαν, ο προτείνας θα ανελάμβανε να καλύψει την ζημίαν! Χαρακτηριστική περίπτωση του μεγάλου Στρατηγού Μιλτιάδη ότις επρότεινε ναυτικήν επιδρομήν κατά της Πάρου, αλλά συνετρίβη ο Αθηναϊκός στόλος και ο Μιλτιάδης εκλήθη να πληρώσει την ζημίαν. Δεν την ολοκλήρωσε διότι απέθανε και την ανέλαβεν ο υιός του Κίμων!

Ανάλογα είναι άγνωστα στην Ελληνικήν Βουλήν, Αν τα Κόμματα προτείνουν Νόμους δεν το δέχεται ή κυβέρνηση! ούτε οι Βουλευτές τιμωρούνται αν ψηφίσουν κάτι επιβλαβές.

Κατά την εν τη Βουλή συζήτηση του προϋπολογισμού ήτις ευρίσκεται εν εξελίξει, θα ακούσομεν περισσοτέρους από 200 Βουλευτές να λάβουν τον λόγον! Και τι θα πούνε;; Συνήθως ύμνους για το Κόμμα τους και τον Αρχηγόν τους ή κατηγορίες για τα λοιπά κόμματα. Θα αναφερθούν εν εκτάσει για την οπαδικην βίαν, θα τονίσουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να την πατάξη, λες και ήταν ικανά τα δικά τους κόμματα όταν διοικούσαν, θα σχολιασθεί η επίσκεψη του τούρκου προέδρου, θα αναφερθούν ημίμετρα για την προστασίαν των κυνών και δεκάδες όμοια! Για τον προύπολογισμόν τίποτε το ουσιαστικόν από μερικούς. Θα τολμήσει να θίξει κάποιος το θέμα πολεμικών F-35 τα οποία δεν απολύτως αναγκαία;;

Εν πάσει περιπτώσει, θα ακουσθούν πολλά. Από τις αναφορές θα γίνει κάποια ουσιαστική μεταβολή στο κείμενο του Προοϋπολογισμού;; Απολύτως καμμία!! Τότε γιατί «συζητείται» στην Βουλήν και δη επί τεραήμερον; Ευκαιρία κάποιοι Βουλευτές και Βουλεύτριες να προβληθούν από τις οθόνες!

Την τακτικήν αυτήν σχολιάζομεν επί πολλές δεκαετίες και την αποκαλούμεν «μονόλογοι του Προϋπολογισμού» διότι όντως αυτός είναι ο χαρακτηρισμός τους. Και κανείς δεν τολμά να αλλάξει αυτήν την μονολογίαν! Πόσοι θα αναφερθούν στις πιστώσεις του Προύπολογισμού και θα σχολιάσουν αν είναι ορθοί, επωφελείς ή βλαβεροί; Ελάχιστοι. Αλλά δεν θα προβεί σε καμμίαν αλλαγήν ο Υπουργός. Τότε γιατί τον έφερεν προς «Δήθεν συζήτηση»;;;

Επειδή οι Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος είναι υμνολογούντες, οι αντιπολιτευόμενοι πρέπει να αναφερθούν στα κάτωθι θέματα ένα έκαστος αναλυτικώς.Π.χ.

Πιστώσεις συντάξεων ανεπαρκείς και να αναπτύξει το θέμα χωρίς άλλην αναφοράν σε κανένα θέμα.

Υγεία. Περιορισμένες οι πιστώσεις. Να αυξηθούν.

Ασφάλεια, Περιορισμένες οι πιστώσεις, Να αυξηθούν

Παιδεία περιορισμένες οι πιστώσεις να αυξηθούν

Γεννήσεις περιθορισμένη η φροντίδα

ΑμεΑ πενιχρή βοήθεια, να διπλασιασθεί

Αμοιβές προέδρων Οργανισμών υψηλές να μειωθούν Μετακινήσεις αιρετών πολλές ,να περιορισθούν. κοκ.

Αυτή λέγεται συζήτηση επί του Προϋπολογισμού και όχι τα άσχετα θέματα που από πολλούς ακούγονται. Και επί των προτάσεων να λαμβάνει θέση η κυβέρνηση. Όχι «εσείς τα είπατε εσείς να τα ακούσατε»!!!