Το ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, ύψους 80 εκατ. ευρώ, για την αποζημίωση ζημιών από φυσικές καταστροφές και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στον αγροτικό τομέα, ενέκρινε η ΕΕ.

Το πρόγραμμα στο οποίο άναψε το «πράσινο φως» η ΕΕ, στοχεύει στη στήριξη γεωργών που έχουν υποστεί ζημιές στη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή τους ή στα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, τα αποθηκευμένα προϊόντα και τον εξοπλισμό παραγωγής τους λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

Τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές (π.χ. έντονες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και έντονη ξηρασία). Στο πλαίσιο του καθεστώτος, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 200.000 ευρώ.
ΕΕ: Πώς κατέληξε στο ποσό των 80 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση στην Ελλάδα

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Βάσει του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να αποκαταστήσουν τη ζημία που προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές ή έκτακτα περιστατικά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εφάρμοσε τις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές. Επίσης, διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Τέλος, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών. Σε αυτή τη βάση, ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.