Στα 4 δισ. ευρώ εκτιμάται πως θα ανέλθει το 2024 ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και επιπλέον 5,4 δισ. ευρώ τα οποία αφορούν στην πληρωμή χρεολυσίων, δηλαδή ομολόγων που λήγουν. Επομένως ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου για την επόμενη χρονιά σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό θα διαμορφωθεί στο επίπεδο των 9 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται δε πως το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε φέτος από τις αγορές μέσω δημοπρασιών και κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων σχεδόν 11,250 δισ. ευρώ. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου ο οποίος περιλαμβάνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εντόκων γραμματίων και τα repos, στο τέλος του 2023 έφθασε τα 61,8 δισ. ευρώ από 24,8 δισ. ευρώ που ήταν το 2015. Στις 30.09.2023 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) ανερχόταν σε 11.753,20 εκατ. ευρώ, ενώ τα repos ανήλθαν σε 48.296,00 εκατ. ευρώ.
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ταμειακές ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους, ανανεώνεται και αναχρηματοδοτείται πολλές φορές μέσα στο έτος, ιδιαίτερα τα repos και ως εκ τούτου τόσο τα πιστωτικά έσοδα όσο και τα χρεολύσια (έξοδα) εμφανίζονται αυξημένα, χωρίς όμως να αντικατοπτρίζουν ουσιαστική μεταβολή στο ύψος του χρέους.

Η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι περιορισμένη, αναφορικά με το συνολικό ποσό εκδόσεων. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο Pandemic emergency purchase programme (PEPP) της ΕΚΤ, καθ’ όλη τη διάρκειά του, ήτοι την 31η.12.2024 που επέρχεται και η λήξη της περιόδου επανεπένδυσης, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του ΕΔ καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του ΕΔ ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους. Τέλος, αναλόγως των συνθηκών των αγορών, κατά το νέο έτος θα επιχειρηθεί και έκδοση ελληνικών κρατικών χρεογράφων με προσανατολισμό των δανειακών τους προσόδων στην «πράσινη» και «βιώσιμη» ανάπτυξη, με στόχο την επέκταση της επενδυτικής βάσης και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Έχει ήδη ξεκινήσει η νομική διαδικασία με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης για την περαιτέρω πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5.290 εκατ. ευρώ