Συνεδριάζει, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, την 24η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, στην αίθουσα του κτιρίου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, έτους 2023 - 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Συμπλήρωση των αριθ. 615/30-8-2023 και 663/6-9-2023 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός του ωραρίου εργασίας και της εξαίρεσης από την εφαρμογή της  5νθημέρου εργασίας στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).
 3. Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 13ου Γενικού Λυκείου- 9ου Γυμνασίου- 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 5. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 6. Ανάκληση απόφασης έκπτωσης του αναδόχου «TESPA Ε.Ε.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Έγκριση της 3ης έκδοσης των Τοπικών Σχεδίων: 1) «Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Πατρέων- ΔΑΡΔΑΝΟΣ» και 2) Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Πατρέων – ΒΟΡΕΑΣ Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη α.α.).
 8. 1) Έγκριση του από 8-11-2023 Πρακτικού του αρμοδίου οργάνου παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης  «Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων διαχείρισης και ενημέρωσης των πολιτών για Έξυπνες  θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις» της Δ/νσης Πολεοδ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης,  2)  Έγκριση της παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 5 μήνες, δηλαδή έως τις 26/8/2024, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου, είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, καθώς και του οικονομικού  και φυσικού αντικειμένου του με αριθ. πρωτ. 56134/26-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013157171) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DOTSOFT AE- COSMOS COMPUTERS AEBE», συνολικού ποσού 949.877,20€ (συμπερ. ΦΠΑ), που αφορά στο υποέργο Νο 1 της πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης  Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου-  Αρμ. Δ/ντές).
 9. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου  (ΑΓΣ ΝΙΚΗ Πάτρας)  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης – Αρμ. Δ/ντής).
 10. Έγκριση της αριθ. 141/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ, η οποία αφορά στην έγκριση: α) του απολογιστικού πίνακα του ΚΟΔΗΠ, οικον. έτους 2022 και β) των οικονομικών καταστάσεων του ΚΟΔΗΠ, οικον. έτους 2022  (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Ανασυγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, β) παραλαβής υπηρεσιών και γ) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων των Δ/νσεων: 1) Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, 2) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, 3) Κοινωνικής Προστασίας, 4) Παιδείας και Αθλητισμού και 5) των Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου – Αντιδημάρχων, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο του Πολίτη και Μέριμνας, για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), για το έτος 2023  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
 12. Διαγραφή οφειλής (Α. ΑΒΕΝΤΙΣΙΑΝ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Διαγραφή οφειλής (Η. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΜΗΤΡΕΛΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Διαγραφή οφειλής (Α. ΜΠΟΥΛΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Διαγραφή οφειλής (Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Διαγραφή οφειλής (Α. ΤΡΑΚΑΔΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 19. α) Μερική διαγραφή ποσού στο όνομα Μ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ, β) Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ Δήμου Πατρέων και Μ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ, γ) Βεβαίωση ποσού στο όνομα Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ακίνητο με ΚΑΕΚ 061613685003, από την αριθ. 7/2001 λόγω πράξης αναλογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ (2.760,00€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ (5.864,41€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).