Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2024-2027, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτίθεται στις περικοπές στις οποίες προέβη το Συμβούλιο.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξωτερικών προκλήσεων, ιδίως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των αυξανόμενων θεμάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ενίσχυση των σχετικών δημοσιονομικών τομέων .

Ο Νιλς Ουσάκοφς, εισηγητής σε τμήματα του προϋπολογισμού, υπογράμμισε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει την ανάγκη να διαθέτουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών τους δεσμεύσεων, καθώς και για την υλοποίηση των πολιτικών τους».

Θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για να επιτευχθεί συμφωνία.