Συνεδριάζει, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11:30 πμ, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση
κουφωμάτων σχολικών μονάδων (2020)», προϋπολογισμού 400.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
(εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)
2. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού
του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
προϋπολογισμού 1.988.846,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για την Δ/νση Αρχ/κού
Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)
3. 1) Έγκριση: α) Της αριθ.96615-22/09/23 Απόφασης Δημάρχου, β) Των τεχνικών
προδιαγραφών της αριθ.8/2023 Μελέτης για την Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας
«Φύλαξης 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού
επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη, 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου
Λαδόπουλου και 3) του Χώρου των παλαιών Σφαγείων Πατρών για χρονικό διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας ήτοι την 25 η /09/23 και μέχρι την
ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι
σε εξέλιξη», σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ ( χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του
Ν4412/2016 γ) του από 10/10/23 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου -2) Ανάθεση
στον οικονομικό φορέα «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους της αριθ. 8/2023 Μελέτης, έναντι συνολικού ποσού 74.868,64€, με ΦΠΑ (εισηγητής: Δ.
Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
4. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ.
Δ/ντρια)

5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 497/2023 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας -
Αντ/ρχος, Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος).