Ένα ακόμη μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Ιατρικής και του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

Βασική επιδίωξη αυτής της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή και η θωράκιση των κρίσιμων υφιστάμενων υγειονομικών υποδομών. Αυτό θα γίνει μέσω της ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες και μη - ακτινοβολίες σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 6ης ΥΠΕ. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των ασθενών, του προσωπικού και του κοινού πληθυσμού από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ακτινοπροστασίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

Ακόμη, σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ & ΔΕ). Κοινή επιδίωξη των δύο πλευρών αποτελεί η εξοικείωση των νέων επιστημόνων (φοιτητών, μεταπτυχιακών και αποφοίτων) με την επιχειρηματική σκέψη και δράση, τη δικτύωση και σύνδεση της παραγωγής γνώσης με τον επιχειρηματικό κόσμο και τις επιχειρήσεις, και η αξιοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας που παράγεται, ώστε η ερευνητική γνώση να μετατρέπεται σε παραγωγικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να προβούν σε εξειδικεύσεις όπου:
α. Ο ΣΕΒΠΕΔΕ θα αναλάβει να συμβάλει ώστε τα μέλη του να συμμετέχουν, συνεργαζόμενα με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Βιομηχανικού Προσανατολισμού».

β. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, θα αναλάβει την συνεργασία των μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών του για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών που θα επιχειρούν να επιλύσουν ζητήματα που αντιμετωπίζει η Βιομηχανία και εν γένει ο επιχειρηματικός κόσμος.
γ. Ο ΣΕΒΠΕΔΕ, θα προσφέρει την απαιτούμενη χρηματοδότηση μέσω των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την παραμονή τους στους εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων όταν απαιτείται.

Συμφωνήθηκε επίσης και έγινε αμοιβαία αποδεκτό, ότι θα πρέπει οι δύο φορείς να μεριμνήσουν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη οργάνωση της συνεργασίας προκειμένου σύντομα να ανακοινωθούν επτά (7) Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Βιομηχανικού Προσανατολισμού, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.