Συνεδριάζει την 20 η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα εξής θέματα:
1. Έγκριση του από 30/05/2023 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ως εκ τούτου την ματαίωση του διαγωνισμού για
την «Επαναπροκήρυξη της προμήθειας & επισκευής μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού
εξoπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα για τα είδη με
α/α 11 και 13 του τμήματος 1 και για το σύνολο των τμημάτων 2,6 και 9 της αριθ. 20/2022
μελέτης» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντης, Α. Κοζίας - Αρμ.
Δ/ντής α.α.)
2. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Γιούρτη Δημητρίου, για
αποζημίωσή του και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ.
Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης της πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την Πράξη «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν.
Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες
που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου
στην τελική συνάντηση του έργου SMARTRIVER στην πόλη Όσιγιεκ της Κροατίας (εισηγητής:
Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που
αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων στη συνάντηση του έργου Metacities στη Σόφια της
Βουλγαρίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
6. Έγκριση του 4 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 14 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 323.387,10€
(πλέον ΦΠΑ 24%), με Α/Α:192622, για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου (εισηγητής:
Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

7. Έγκριση 2 ου Πρακτικού και κατακύρωση της Ανοιχτής Δημοπρασίας εκπόνησης της
μελέτης «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8. Έγκριση 5 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, για την παράταση ισχύος προσφοράς
για τον διαγωνισμό του έργου «Kατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών, Δημοτικών
κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για Διανοίξεις οδών», με Α/Α 183832 ΕΣΗΔΗΣ,
προϋπολογισμού 1.112.280,00€ (με ΦΠΑ 24%).(εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης -
Αρμ. Δ/ντής)
9. Έγκριση των από 06/06/23 και 09/06/23 Πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου της
Δ/νσης Έργων Υποδομής που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση: α) Των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα και β) Της Οικονομικής Προσφοράς και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου»
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για
τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 164.920,00€ (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 3/2023 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Έργων Υποδομής –
τμήμα Αυτεπιστασίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής Α. Κοζίας
- Αρμ. Δ/ντής α.α.)
10. Έγκριση 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199919» (εισηγητής: Χ. Κορδάς -
Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη Αντιμετώπισης Φαινομένων Αστάθειας για τη προστασία Έργων Υποδομής στο Δήμο
Πατρέων », σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ 9 α & γ του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε
και είναι σε ισχύ με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ.
Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για την πληρωμή
του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ.
Δ/ντής)
13. 1) Έγκριση: α) Της αριθ.55758-25/05/23 Απόφασης Δημάρχου, β) Των τεχνικών
προδιαγραφών της αριθ.5/2023 Μελέτης για την Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας
«Φύλαξης 1. του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού
επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη και 2 των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου
Λαδόπουλου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής
της υπηρεσίας, ήτοι την 25/05/23 και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ
(χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016, γ) Του από 12/06/23 Πρακτικού
του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση στον οικονομικό φορέα «OCEANIC
SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ.5/2023 Μελέτης, έναντι
συνολικού ποσού 61.739,90€, με ΦΠΑ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής
α.α.)
14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 241/3-05-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ:
ΩΖΩΡΩΞΙ-ΘΣΥ) και αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Γραμματέα στο Γνωμοδοτικό
όργανο (επιτροπή διαγωνισμού) των Δ/νσεων: 1. Διοικητικών Υπηρεσιών, 2. Διαχείρισης
Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας και 3. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής
Προστασίας και 4. των Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2022)» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής
α.α.)

15. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής
Κοινότητας Άνω Καστριτσίου έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ.
Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
16. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής
Κοινότητας Καλλιθέας έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)