Σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα γίνει : ∆ευτέρα 12 Ιουνίου 2023 στο 25ο ∆ημοτικό Σχολείο Πατρών, και ώρα 18:30.
Οι εκλογές για α) νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου - Ελεγκτικής Επιτροπής και β) Αντιπροσώπων για το Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ, θα
διεξαχθούν την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 στο 2ο ∆ημοτικό Σχολείο Πάτρας (Στρούμπειο) Μαιζώνος 26, από 11 μ.μ. μέχρι 6 μ.μ.

Κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουμε όλοι μας τις συμφωνημένες αλλαγές από όλες τις παρατάξεις για την τροποποίηση του καταστατικού μας μετά από 35 χρόνια. Οι κυριότερες συμφωνημένες ομόφωνα αλλαγές είναι : α) Αλλαγή του ονόματος του συλλόγου από Σύλλογος ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΠΑΤΡΑΣ»
β) Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μετατρέπεται από ένα (1)έτος σε διετή (2)θητεία. γ) Το διοικητικό Συμβούλιο θα διοικείται από 11 και όχι από 9 μέλη.
δ) Για την εκλογή για τη συγκρότηση σε σώμα για τις θέσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που απαιτούσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ∆.Σ. γίνεται η εξής αλλαγή Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του ∆.Σ., σε
καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του ∆.Σ.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται λύση ώστε να μην μπορεί να μείνει για πολλές μέρες ασυγκρότητο το ∆Σ.
ε) Τα στελέχη εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στο ∆Σ του Συλλόγου όσο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή . Από αυτό εξαιρούνται οι διευθυντές-ντριες ∆ημοτικών Σχολείων καθώς και οι προϊστάμενοι-νες Νηπιαγωγείων οι οποίοι έχουν κανονικά το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Η πόρτα του 11ου ∆ημοτικού Σχολείου Πατρών θα είναι ανοιχτή την ημέρα των εκλογών για να διευκολύνει το παρκάρισμα των οχημάτων των συναδέλφων για την ψηφοφορία.

Δείτε τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων εδώ