Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 6η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί. 

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου σε συνάντηση του έργου SMARTRIVER, στην πόλη Ancona της Ιταλίας» (Ημέρες μετακίνησης 25-26-27 Απριλίου 2023) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000 για Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Ακύρωση της Ανοιχτής Δημοπρασίας της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 198479 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση του από 01-06-2023 Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την - ΟΜΑΔΑ Α - Προμήθεια Θερμής ασφάλτου, μέρους της Προμήθειας Θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος CPV:44113620-7 και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου για τα υλικά της ΟΜΑΔΑΣ Α της αριθ. 2/2022 Μελέτης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ». Χορήγηση εξηγήσεων περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων δημοπράτησης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 06/2023 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 1. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Προσαρμογή εσωτερικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού για την κάλυψη αναγκών πρόσθετων χρήσεων στο κτήριο του πρώην Αρσακείου Πατρών», προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για την Δ/νση Αρχ/κού Έργου - Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 2. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή Δημοπρασίας – Διαδικασία Κατάθεσης Προσφορών – Αξιολόγησης προσφορών – Ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελετών με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για την Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Δήμου Πατρεών για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων)
 4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Ψαθοπύργου έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 2/2023 Μελέτης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για την «Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων – λοιπών αναλωσίμων – ιατροφαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων που αφορούν την στείρωση αδέσποτων ζωών συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης738,79€ (συμπ/νου  ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Β. Τσιγάρας, α.α. Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντές)
 7. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2023 - 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 506/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντιδήμαρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος )
 9. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ), σε ασκηθείσα ποινική δίωξη, δυνάμει του υπ’ αριθ. Β27/2023 κλητηρίου θεσπίσματος. (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 14-06-2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντιδήμαρχος)