Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Μαΐου, στις 11.30 το πρωί, στην αίθουσα Λαδόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα εξής θέματα:

1. Αντιμετώπιση δαπάνης συνολικού ποσού 17.615,98€ από ίδιους πόρους του Δήμου
Πατρέων και ακολούθως αναπλήρωση αυτής από έσοδα του προγράμματος SMARTRIVER
(εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
2. 1) Έγκριση του από 27/04/2023 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που
αφορά στην αξιολόγηση, δικαιολογητικών κατακύρωσης, Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών του Δήμου Πατρέων»,
προϋπολογισμού δαπάνης 139.368,07€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την
αριθ. 44/2022 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ» και 2) Ανάδειξη οριστικού
αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, N. Μωραΐτης – α.α. A. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντές)
3. Έγκριση του από 02-05-2023, 1 ου Πρακτικού και του από 04-05-2023, 2 ου Πρακτικού του
αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας επαναληπτικού
ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την - ΟΜΑΔΑ Α -
Προμήθεια Θερμής ασφάλτου, μέρους της Προμήθειας Θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού
γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος CPV:44113620-7, της αριθ. 2/2022 Διακήρυξης -
Μελέτης πολυετούς συνολικής δαπάνης 552.593,60€, συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης και
του Φ.Π.Α. 24% για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Γ.
Σπηλιωτόπουλος-Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
4. 1) Έγκριση του 3 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του
έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 14 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού
323.387,10€ (πλέον ΦΠΑ 24%), με Α/Α:192622 (Προσωρινός μειοδότης), 2) Πρόσκληση στον
προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 23 της
Διακήρυξης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)
1. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων δημοπράτησης του έργου:
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)», προϋπολογισμού 1.000.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’
αριθ. 12/2021 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

2
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλεΐκων, Βραχνεΐκων, Ρίου»,
προϋπολογισμού 871.145,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης –
Αρμ. Δ/ντής)
3. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού
του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 745.736,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς
Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής)
4. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Έργου
Υποδομής για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – α.α. A. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής)
5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα
μετακίνησης και διαμονής δικηγόρων του Δήμου Πατρέων σε δικαστήρια εκτός Πατρών
(εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)