Ήλθε πάλιν στην επιφάνειαν η τηλεοπτική ερωτηματολογία μεταξύ υποψηφίων αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων και Δημοσιογράφων. Και την συζήτηση αυτήν την αποκαλούν Ντιμπέιτ. Πρόκειται για αγγλικήν λέξη ή όχι;

Αν ανατρέξομεν στην Ελληνικήν Ιστορίαν, τον Πολιτισμόν και τις συνήθεις δράσεις των Αρχαίων Ελλήνων θα συναντήσομεν την πιο κάτω πραγματικότητα.

Όταν ήθελαν να αναγνωρίσουν δύο διαφορετικές απόψεις οι Αθηναίοι, χρησιμοποιούσαν δύο βάθρα, δύο βήματα. Σε κάθε ένα ανέβαινε ένας ομιλητής και εξέθετε τις απόψεις του και τα επιχειρήματά του για συγκεκριμένον θέμα. Ο αντιδρών που ευρίσκετο στο έτερον βήμα εξέθετε τις δικές του απόψεις. Το κοινόν παρακολουθούσε χωρίς να επεμβαίνει. Στο τέλος επιβράβευε εκείνον που έκρινε ότι ήταν αληθής. Ο τρόπος αυτός αναγνωρίσεως ενός θέματος ή μιας απόψεως ελέγετο «Δίβατον» από τα δύο βήματα που εχρησιμοποιούντο. Την λέξη αυτήν χρησιμοποίησαν οι άγγλοι για ανάλογες περιπτώσεις δανεισθέντες την Ελληνικήν!! Και εμείς την πήραμεν ως αντιδάνειον, αποφεύγοντες πεισμόνως την Ελληνικήν!!

Δίβατον ή επί το ακριβέστερον πολύβατον! θα έχομεν με τους Πολιτικούς αρχηγούς σε δύο ημέρες. Καθ’ ημάς δεν πρόκειται για σπουδαίαν παρουσίαν δοθέντος ότι ο κύκλος ερωταπαντήσεων είναι γνωστός! Πλέον της εβδομάδος συσκέπτονται οι επιτελείς των αρχηγών, για τα θέματα στα οποία θα υποβληθούν ερωτήσεις! Κάτι το οποίον δεν είναι ορθόν διότι τους έχει προϊδεάσει τι ερωτήσεις θα δεχθούν! Οι ερωτήσεις έπρεπε να είναι παντελώς άγνωστες. Θα τις υποβάλλουν οι δημοσιογράφοι χωρίς εκ των προτέρων να γνωρίζει ουδείς επί τίνος αντικειμένου θα είναι. Μόνον έτσι θα αποδειχθεί το εύρος των γνώσεών τους επί των Ελληνικών προβλημάτων, η ευστροφία τους και οι ευρύτερες γνώσεις τους. Για να χρησιμοποιήσομεν τον μαθητικόν όρον γνωρίζουν τα «ΣΟΣ» θέματα!! Και αυτό δεν είναι και τόσον επαρκές για να εξάγομεν ασφαλή γνώμην περί των γνώσών τους επί των αναγκών της Ελλάδος, άλλα και κάπου το εγκυκλοπαιδικόν τους εύρος! Προσωπικώς σε εκάστην ανάλογην περίπτωση ετοιμάζω σειράν ερωτήσεων, ουσιωδών για την αλλαγήν των κακώς κειμένων και ουδεμία από αυτές υποβάλλεται!!!! Μέχρι σήμερον έχω συλλέξει περί τις πενήντα (50) ερωτήσεις αλλά αυτές είναι στην «μαύρην λίσταν»! Δεν τις πλησιάζουν οι ερωτώντες δημοσιογράφοι! Πως συμβαίνει άραγε αυτό;;;

Θα αναμένω εναγωνίως μήπως κάποιος από τους ερωτώντες (και επιλεχθέντες) δημοσιογράφους εκφύγει του τετριμμένου (και πολυγνώστου) κύκλου ερωτήσεων!