Συνεδριάζει ης Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 4 η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:
1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας ΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ, για
αποζημίωσή της και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ.
Αναστασίου – Δήμαρχος Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του
Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος -
Αρμ. Δ/ντής)
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή
΄΄Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Καθαριότητας–τέλη ταξινόμησης–ΚΤΕΟ (2023) – ΑΝΤΑΠΟ-
ΔΟΤΙΚΑ΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)
4. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης αστοχιών σε διάφορες περιοχές του
Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
5. Έγκριση 2 ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
(2021)»- Προσωρινός ανάδοχος (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του
Δήμου Πατρέων έτους 2023, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους
2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
7. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της δεύτερης κοινοποίησης της υπ’ αριθ. 14/2023 Διαταγής
Πληρωμής του Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σίδερη - Νομική
Σύμβουλος)
8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 568/2022 Απόφασης του Πρωτοδικείου Πατρών
(εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου - Νομική Σύμβουλος)