Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση σημαντικών τεχνικών έργων που αφορούν συντηρήσεις και αποκαταστάσεις στην οδοποιία και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ερυμάνθου, συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ έδωσε η Οικονομική Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα συνολικά οκτώ μελέτες που αφορούν:

-Πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά οδοποιίας στις Δ.Ε. Λεοντίου και Καλεντζίου, ύψους 25.600 ευρώ που προβλέπει κατασκευή τάφρων και φρεατίων, τοιχείου αντιστήριξης και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης

-Πρόληψη και Αποκατάσταση Βλαβών σε Τεχνικά Οδοποιίας στην Δ.Ε. Τριταίας, ύψους 37.200,00 € με κατασκευή φρεατίων, τοίχου προστασίας και καναλιού απορροής, τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων, διάνοιξης τάφρων, αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης, κ.α.

-Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Φαρρών και Λεοντίου ύψους 45.000,00 € με αντικατάσταση σωληνωτών, κατασκευή φρεατίων, προμήθεια και επίστρωση σε τμήματα αγροτικών οδών αμμοχάλικου, κ.α.

-Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Τριταίας και Καλεντζίου, προϋπολογισμού 44.699,12 € με τοποθετήσεις τσιμεντοσωλήνων, κατασκευή φρεατίων και καναλιού απορροής, κ.α.

-Κατασκευή έργων οδοποιίας στις κοινότητες Ν. Κομπηγαδίου, Καλάνου & Καλάνιστρας», συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00 € με εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος και νέες τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή τοίχου με συρματοκιβώτια, όπως και εξυγίανση και διαμόρφωση τμήματος δρόμων.

-Βελτίωση και συντήρηση οδοποιίας στις Δ.Ε. Φαρρών & Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου, ύψους 57.750,00 € που προβλέπει εργασίες οδοστρωσίας, προεπάλειψη επιφάνειας με άσφαλτο, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντροστρώσεις, καθώς και επίστρωση σε τμήματα αγροτικών οδών με αμμοχάλικο.

-Βελτίωση και συντήρηση οδοποιίας στις Δ.Ε. Τριταίας και Καλεντζίου ύψους 57.750,00 € με τοποθέτηση σωληνωτών οχετών, κατασκευή φρεατίων και σχαρωτών, όπως και τοίχου προστασίας, ασφαλτική επάλειψη, κ.α.

-Πρόληψη και Αποκατάσταση Βλαβών σε Τεχνικά Οδοποιίας στην Δ.Ε. Φαρρών, ύψους 37.200,00 € με κατασκευή καναλιού απορροής, επενδενδυμένης τάφρου, τσιμεντοστρώσεις, κ.α.

Όλα τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, καθώς έχουν εξασφαλιστεί οι προβλεπόμενες πιστώσεις.

«Οκτώ ακόμη μικρά τεχνικά έργα, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά για τους συνδημότες μας παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης. Πρόκειται για ένα σύνολο παρεμβάσεων που αφορούν σε έργα αποκατάστασης βατότητας οδών και προσπελασιμότητας, κατασκευής τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων. Συνεχίζουμε καθημερινά με καίριες παρεμβάσεις και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, εστιάζοντας σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνδημοτών μας και διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους», τόνισε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.