Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λαμβάνοντας αριθμό ΑΔΑ: Ω8ΚΑ4653ΠΩ-Ξ2Ξ η αριθ. πρωτ.: 2132.15/1164/2023/15-03-2023 Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας με την οποία εγκρίνεται η παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως τις 30 Απριλίου 2023 για την εκτέλεση εργασιών επί τμήματος οδού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στο Νότιο Λιμένα Πατρών, στο πλαίσιο του συμβασιοποιημένου έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή οδοστρώματος στον προέλεγχο του Νοτίου Λιμένα Πατρών».

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο τηλ. 2613-615400 ή να αποστέλλουν σχετικό mail στο [email protected]