Σε δύο εκθέσεις αποτυπώνονται οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οικονομία, την εργασία και την κοινωνία, εστιάζοντας στην οικονομική διακυβέρνηση και την προστασία των εργαζομένων.

Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν από τις Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και Estrella Durá Ferrandis (Σοσιαλιστές, Ισπανία) σχετικά με τις πτυχές συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης αντίστοιχα, συζητήθηκαν στην ολομέλεια την Τρίτη και εγκρίθηκαν την Τετάρτη 15 Μαρτίου. Θα χρησιμοποιηθούν τώρα στη διαμόρφωσή του χάρτη πορείας για το 2023 που θα συμφωνηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Μαρτίου.
Οικονομική πολιτική

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, κατά προτίμηση πριν από τη λήξη της γενικής «ρήτρας διαφυγής» που ενεργοποιήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τις ιδέες της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και τονίζουν ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες πρέπει να παρέχουν επαρκή περιθώρια ελιγμών στα κράτη μέλη για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων. Ωστόσο, προειδοποιούν κατά της υπερβολικής εξάρτησης από τις αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους στους επικαιροποιημένους κανόνες, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαφάνεια και να παρεμποδίσει την εφαρμογή τους αλλά και την προβλεψιμότητα της χάραξης πολιτικής.

Οι ευρωβουλευτές λένε επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενθαρρύνει τον καλύτερο δημοσιονομικό συντονισμό, δηλώνοντας ότι είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό τυχαίο το αν η συνισταμένη των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών έχει ως αποτέλεσμα έναν δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ που είναι κατάλληλος και συνεπής με την ενοποιημένη νομισματική πολιτική υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 486 ψήφους υπέρ, 87 ψήφους κατά και 57 αποχές.
Πολιτική απασχόλησης

Σε δεύτερη έκθεση που εγκρίθηκε με 319 ψήφους υπέρ, 171 κατά και 138 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής μέσω σειράς συγκεκριμένων μέτρων κοινωνικής προστασίας. Ειδικότερα, επιθυμούν την ταχεία εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τους ελάχιστους μισθούς, τη θέσπιση ευρωπαϊκής οδηγίας για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος εγγυήσεων για τα παιδιά, και την αξιοποίηση του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη πράσινων συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο.

Το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει επίσης να ενισχύσει το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE), ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας και να διασφαλιστεί ότι κάθε νέος στην Ευρώπη έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης και την αγορά εργασίας.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή νέα νομοθεσία που θα εγγυάται την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η στέγαση, η ενέργεια, οι μεταφορές, η ύδρευση και η διαχείριση αποβλήτων, καθώς και την απαγόρευση της αποσύνδεσης των ευάλωτων νοικοκυριών από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η εισηγήτρια Estrella Durá Ferrandis (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Προσπαθούμε να κατευθυνθούμε προς μια μετάβαση, για την οποία χρειαζόμαστε έναν κοινωνικό καθοδηγητή. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να δει πολιτικές που θα διασφαλίσουν ότι οι στόχοι της οικονομικής ανάπτυξης θα συνδέονται με μια κοινωνικοοικονομική μετάβαση στην Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, με την καταπολέμηση της φτώχειας, με τη μείωση των ανισοτήτων και με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες. Στην παρούσα έκθεση γίνεται λόγος για ένα πλαίσιο κοινωνικής σύγκλισης με στόχο την ανάπτυξη μέσων που θα ρυθμίζουν τις διακυμάνσεις της αγοράς, θα αμβλύνουν την αστάθεια των τιμών της ενέργειας και θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα και την επιβίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Γενικά μιλώντας, χρειαζόμαστε ένα κοινωνικοοικολογικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που θα είναι σε θέση να προστατεύει τους πολίτες μας.»

Η εισηγήτρια Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Η ΕΕ είναι μία από τις παγκόσμιες οικονομίες που εκτίθενται περισσότερο στις αρνητικές οικονομικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι υποβαθμισμένες οικονομικές συνθήκες ενέχουν αυξημένους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στις οικογένειες και τις αγορές γενικότερα. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτής της αστάθειας στην πραγματική οικονομία, ώστε να διαφυλάξουμε την ευημερία των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε επαρκείς δημοσιονομικές, διαρθρωτικές και κανονιστικές πολιτικές που να συμπληρώνουν τις δράσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.»