Από τα Ελληνικά Τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, μερικά των οποίων είναι σφόδρα υπέρ των ακαταπαύστων αγγελιών για τις τουρκικές ρητορικές επιθέσεις, ύβρεις και απειλές, μεταξύ των άλλων έωλων και παραδόξων ακούγαμεν την απειλήν.

Όσον και να εξοπλίζεσθε, θα έλθωμεν νύκτα και θα σας καταλάβωμεν (τουτέστιν χωρίς να το καταλάβετε)!!

Δεκάδες φορές έχομεν ακούσει αυτήν την απειλήν την οποίαν δυστυχώς απαύστως μετέδιδαν τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως προβάλλοντα παγκοσμίως τις τουρκικές θέσεις.

Η Ελλάδα φυσικά ουδέποτε είχε βλέψεις απειλητικές εναντίον της τουρκίας και αν εξοπλίζεται ή εκγυμνάζει τους στρατιώτες της είναι κάτι φυσιολογικόν διήκον από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Οι Σπαρτιάτες π.χ. από την ενηλικίωση έως τα 50 έτη ευρίσκοντο συνεχώς στα στρατόπεδα. Την αρχήν αυτών υιοθέτησαν και οι Ρωμαίοι με το «si vis pacem para belum» δηλαδή αν επιθυμείς ειρήνη να ετοιμάζεσαι για πόλεμον. Και η Ελλάδα επιθυμεί πάντα ειρήνην. Αυτήν την επιθυμίαν των Ελλήνων παρεξήγησαν οι τούρκοι και άρχισαν τις απειλές, βέβαιοι όντες ότι θα καταλάβουν την Ελλάδα σε μίαν νύκτα, χωρίς να το αντιληφθούν οι αμυντικές της δυνάμεις.

Επειδή όμως «μεγάλην μπουκιά να φας αλλά μεγάλον λόγον μη λές», τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσον απρόσμενα, ώστε οι Έλληνες πήγαν νύκτα στην τουρκίαν όχι για να την κατακτήσουν αλλά για να σώσουν κατοίκους της!! Και το επέτυχαν στην δύναμη του εφικτού μαχόμενοι υπέρ των τούρκων και κατά του Εγκελάδου με επιτυχίαν!!!

Τι έχουν να αντιτάξουν τώρα οι επιθετικοί τούρκοι ταγοί κατά της Ελλάδος, αλλά και τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως που ήσαν λόγω υπέρμαχα υπέρ των παραλόγων αυτών απειλών;

Ο Ελληνικός Λαός ικανοποιήθηκε με το διάβημα προς την τουρκίαν, αγανάκτησε όμως σφόδρα γιατί δεν επεδείχθη ανάλογον ενδιαφέρον και για την Συρίαν. Οι Σύριοι δεν είναι άνθρωποι και δη φίλα προσκείμενοι προς την Ελλάδα άνευ απειλών; Δεν θα έπρεπε να ευρίσκονται διασωστικές μας δυνάμεις και εκεί;;;; Ή καλλίτερα μόνον εκεί για να δοθεί κάποιον «μάθημα» στους υπερφίαλους;;; Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος σε ομιλίαν του σε ξένον τηλεοπτικόν δίκτυον είπε ότι μπορεί να στείλει και εκεί διασώστες αλλά υπό όρους!! Πότε;; Όταν θα έχουν εκπνεύσει όλοι;; Και ποίοι είναι οι όροι; Ότι του λοιπού πρέπει να μας απειλούν και αυτοί ότι θα έλθουν νύκτα;; Δεν απείλησαν για νύκτα αλλά ήλθαν ημέρα!!! Και όπως φαίνεται την ημέραν δεν γίνονται κατακτήσεις!!!

Δυστυχώς για τις διαμάχες μεταξύ κρατών ένοχοι είναι οι ηγέτες αυτών. Ακολουθούν τις προτάσεις τους, τις σκέψεις τους, υπερασπίζονται τις αποφάσεις τους, θυσιάζονται χωρίς να γνωρίζουν το γιατί!

Κάθε άτομον σε όποιαν χώραν και αν ευρίσκεται πρέπει να γνωρίζει το «Τοιούτος έπρεπε ημίν Αρχιερεύς» και να φροντίζουν με κάθε τρόπον να μη το θέτουν σε ισχύν! Να είναι αυτοί πρωταγωνιστές και όχι ο «αρχιερέας» δηλαδή ο ηγέτης!

Η ισχύς του ρητού πρέπει να άπτεται όλων των θεμάτων. Και να είναι σε αδειάλειπτον εγρήγορση!

Ο καιρός εγγύς να το εφαρμόσομεν και ημείς!