Σας καλούμε σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 8η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 1. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη Δανειστικού Συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 247.188,90€, χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 2. 1) Έγκριση του από 24/01/2023 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Συμμόρφωση με την αριθ. 113,114/2023 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 3) Ανάκληση της αριθ. 749/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, καθώς και της ενσωματωθείσας σε αυτήν αριθ. 616/2022 απόφασης του ιδίου οργάνου, κατά το μέρος που γίνονται δεκτές οι προσφορές των ΟΦ «ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», 4) Ανάδειξη του ΟΦ «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ως προσωρινού αναδόχου του Τμήματος Β (Λιπαντικά) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» και 5) Επιστροφή παραβόλου στους προσφεύγοντες οικονομικούς φορείς (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

 1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 6, παρ.1, μίσθωσης από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 25ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 50,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 34.640,00€, σε βάρος του Κ.Α. 30-7133.00001, για την Προμήθεια συστημάτων ραφιών (ντέξιον) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΡΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: Β2482/2022 κλητηρίου θεσπίσματος. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος)
 5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 498/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σίδερη- Νομική Σύμβουλος)
 6. Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθ.1/2023 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου - Νομική Σύμβουλος)
 7. 1) Έγκριση: α) της αριθ.5604-24/01/23 Απόφασης Δημάρχου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.1/2023 Μελέτης για την Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας, «Φύλαξη 1) Του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη και 2) Των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας ήτοι την 25/01/23», σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν4412/2016 –γ) του από 30/01/23 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση στον οικονομικό φορέα «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ.1/2023 Μελέτης, έναντι συνολικού ποσού 565,62€, με ΦΠΑ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπές διαγωνισμού) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και του ΣΥΔΙΣΑ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)