Συζητείται από χθες Πέμπτην στην Ολομέλειαν της Βουλής ο κορυφαίος Νόμος του Προϋπολογισμού του Κράτους. Τα έδρανα της Βουλής την κρίσιμην αυτήν διαδικασία είναι δυστυχώς κενά!!!! Απολύτως απαράδεκτον! Και οι τριακόσιοι έπρεπε να είναι παρόντες από το πρωί μέχρι το βράδι εντός του Κοινοβουλίου. Η αποχή τους αποτελεί προσβολήν στον όρον Ολομέλεια και στον Ελληνικόν Λαόν που τους εξέλεξε για να φροντίζουν τις τύχες του. Πολλοί από τους βουλευτές ευρίσκονται στις Τηλεράσεις και τα Ραδιόφωνα, πίνουν προκλητικώς τον καφέ τους και κρίνουν τα πάντα, άλλοι στα προσωπικά τους Γραφεία και άλλοι στις εργασίες τους! Αλλοιώς δεν εξηγείται. Που είναι και γιατί δεν ευρίσκονται στο Κοινοβούλιον;

Οι αγορητές αναφέρου, στον χρόνον που τους αναλογεί, ορισμένες απόψεις για τον Προϋπολογισμόν και πολλές για να επαινέσουν το Κόμμα τους ή να κατακρίνουν τα άλλα. Οι αγορεύσεις αυτές είναι ουσιαστικώς μονόλογοι άνευ υλοποιήσεως. Αν κάποιοι αναφέρουν ορισμένες προτάσεις για βελτίωση των οικονομικών π.χ. της Παιδείας , ή της Ασφαλείας, της Υγείας κλπ. τι νόημα έχει; Δεν πρόκειται να γίνει καμμία αλλαγή. Ο Προϋπολογισμός ήλθε έτοιμος για ψηφισθεί! Τότε γιατί γίνονται οι αγορεύσεις ; Τι νόημα έχουν; Κανένα. Ουσιαστικώς είναι μονόλογοι και εξ εταίρου οι προτάσεις που γίνονται δεν εφαρμόζονται, αφού δεν θα αλλάξουν τα ήδη αναγραφέντα ποσά. Οι αγορεύσεις στο μέγιστον μέρος των είναι εκτός θέματος! ΄Ακουσα τυχαίως ομιλητήν της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα της Πέμπτης. Και οι ύμνοι του για το Κόμμα ήταν ουρανομήκεις καθώς και για τον Πρωθυπουργόν!.

Αντιμετωπίσαμεν την πανδημίαν με επιτυχίαν είπε! Τον ενημέρωσε κάποιος ότι οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 35.000 ενώ στην Κίναν των 2 δισεκατομμυρίων κατοίκων δεν εγγίζουν τις 5.000;;;; Αντιμετωπίζομεν την ενεργειακήν κρίσην επιτυχώς και την ακρίβειαν το ίδιον. Θα δώσωμεν 250 Ευρώ για κάλυψη αυτής και 600 Ευρώ στους Λιμενικούς και άλλους.

Έλεγε, έλεγε μόνον επιτυχίες της παρούσης κυβερνήσεως κάτι που τα πράγματα δεν τον δικαιώνουν αλλά και πλείστοι οπαδοί του Κόμματος είναι άκρως δυσαρεστημένοι. Η ακρίβεια στο Ηλεκτρικόν ρεύμα έχει επιφέρει συμφορές. Επιχειρήσεις έχουν κλείσει και ιδιώτες αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα και κινδυνεύουν να μείνουν στο σκοτάδι! Αυτά δεν τα βλέπει ο Εθνοπατέρας; Για την ακρίβειαν στο ρεύμα δεν ευθύνεται η Ελλάδα;;;;Οι ύμνοι ήσαν ατελείωτοι: Το σύνολον του μονολόγου του ήταν εκτός θέματος! Πέραν αυτού μετέτρεψε το Ιερόν Βήμα του Κοινοβουλίου, σε προεκλογικόν γεισιπόδιον και ζήτησε ο Λαός να ψηφίσει το Κόμμα του!

Και άλλοι αγορητές ανεφέρθησαν με ύμνους στο Κόμμα και τον Πρωθυπουργόν! Αν ο Πρωθυπουργός έχει πολιτικήν διπλωματίαν πρέπει να γνωρίζει ότι όσοι τον επαινούν και δεν του επισημαίνουν τυχόν λάθη είναι εμμέσως εχθροί του. Είναι κηληστές! Και «Φοβού τους Δανούς καν δώρα φέροντας»!

Από την συνεδρίαν της Ολομελείας, την ώραν που παρακολουθούσα, έλειπαν και οι Υπουργοί Οικονομικών! Απολύτως αδικαιολόγητον. Ποίοι θα επιφέρουν τυχόν αλλαγές, μετά τις ομιλίες των 200 και πλέον Βουλευτών; Κανείς. Η ψήφιση θα γίνει ως έχει. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΫΡΙΖΑ υπέβαλε ερώτηση στην υπουργόν υγείας για οικονομικόν θέμα. Εκείνη δεν το γνώριζε και είπε «δεν είναι εδώ ο Υπουργός; Οικονομικών για να σας απαντήσει»! Οι Υπουργοί κατά τεκμήριον πρέπει να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες του Υπουργείου τους. Διαφορετικώς δεν θα αποδίδουν.

Τον χαρακτηρισμόν των αγορεύσεων στην Βουλήν τον αποκαλώ «Μονόλογον» ιδίως για τον Προϋπολογισμόν, χωρίς εξαίρεση των άλλων Νομοθετημάτων, από δεκαετίες. Όμως τίποτε δεν είναι δυνατόν να αλλάξει, αν δεν αλλάξει ο τρόπος του Νομοθετείν (Λεπτομέρειες οράτε στο υπό έκδοση βιβλίον «Απόχη» του Μιχαήλ Στρατουδάκη).

Η αλλαγή είναι επιβεβλημένη αλλά δύσκολη. Δεν θα βρεθούν πολιτικοί να την τολμήσουν. Ο σημερινός τρόπος είναι «ανάγερμα» για όλους τους εν τη Βουλή! Δεν έχει δε καμμίαν απολύτως σύγκριση με την ψήφιση Νόμων στην Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Το θέμα είναι εκτενές. Αν χρειασθεί θα επανέλθωμεν.

Μίαν σύσταση κάνομεν στο Ελληνικόν κοινόν. Να παρακολουθεί από το πρωί μέχρι το βράδι την Βουλήν για να σχηματίσει πληρεστέραν εικόνα ποίοι τον κυβερνούν!