Τους όρους για την παροχή των 2000 ευρώ, σε φοιτητές που συγκατοικούν ορίζει τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι διατάξεις της νέας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, και εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ». Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται εντός προθεσμίας από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση φοιτητή, που συγκατοικεί, ο δικαιούχος δηλώνει τα εξής στοιχεία:

ΑΦΜ συγκατοικούντος φοιτητή.
Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας συγκατοικούντος φοιτητή.
ΑΦΜ που είναι δηλωμένο στο μισθωτήριο για τον συγκατοικούντα φοιτητή, το οποίο μπορεί να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή.
Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή που δηλώθηκε, αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Ονοματεπώνυμο του φοιτητή.
Σχολή φοίτησης (Τμήμα, Σχολή/Ίδρυμα).
Ημερομηνία εισαγωγής του φοιτητή στη Σχολή (έτος/ μήνας).
Έδρα της Σχολής φοίτησης.
Αριθμός ετών φοίτησης της Σχολής φοίτησης και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο φοιτητής, επαληθευθεί από το πληροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ.