Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση των, από 08-09-2022 1ου Πρακτικού και από 19-09-2022 2ου Πρακτικού, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων: 1) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, 2) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, 3) Διοικητικών Υπηρεσιών και 4) των Υπηρεσιών Δημάρχου, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου Πατρέων - Σχολικό έτος 2022-2023 cpv: 15894210-6 συνολικής δαπάνης 230.147,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντριες)
 2. 1) Έγκριση του αριθ. 10807/24-08-2022 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ως εκ τούτου, 2) Παραμονή ως «οριστικού αναδόχου» του οικονομικού φορέα ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για μέρος της προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 101/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πατρέων», με Κωδικό ΟΠΣ 5130642, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση του από 01-09-2022 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: Στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, που συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το υποέργο 1 με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification)», της Πράξης: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5444/19-11-21 (ΑΔΑ: 901Β7Λ6-34Κ) της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό MIS 5136575, σύμφωνα με την αριθ. 29/2021 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 47ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 596.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) για την κατακύρωση του διαγωνισμού του εν λόγω έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Προσωρινός μειοδότης), 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΟΡΟΣ» (Αιτιολόγηση προσφοράς) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, παράταση της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι τις 30/10/2022, του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε αυτής, του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», αναδόχου «Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 11. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού του Δήμου Πατρέων (κ. ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.:B160/20 κλητηρίου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)
 12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καλλιθέας, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Μιντιλογλίου, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής λόγω ένταξης στο Σχέδιο Πόλεως, λόγω επαναπροσδιορισμού αυτής μετά την έκδοση διορθωτικής πράξης (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΦΑΝΤΟΓΙΑ ΖΩΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)