Στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (κτήριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ),  την  11η   Απριλίου 2012, ημέρα  Μ. Τετάρτη και ώρα  14.30,   συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω  θέματα:

1.    Παραίτηση του κ. Ηλία Γρηγόρη, από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.  της  «Κοινωφελούς Επιχεί-ρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας»  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2.    Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της  «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πά-τρας»  (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3.    Ορισμός Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4.    Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια, από το Δήμο Πατρέων του υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια δύο κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ι. Γιαλελής- Βοηθός Δημάρχου, Β. Τσιγάρας- αρμ. Δ/ντής).
5.    Έγκριση της αριθμ. 4/2012  απόφασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, η οποία αφορά στην  κατάθεση προτάσεων,  για τη συμμετοχή του ΣΕΜ στη Δημόσια Διαβούλευση  Σχεδίου Εθνικής και Στρατηγικής, για την  κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών 2012-2015 (εισηγητής: Μ.  Αν-δρικοπούλου- Ρούβαλη- Αντ/ρχος).
6.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση οι-κοπέδου (πρώην Λυμπερόπουλου), στο Δ.Δ. Αραχωβιτίκων (εισηγητής: Β. Λοτσάρης- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Κεντρικού Διαμερί-σματος» (2008) (εισηγητής: Β. Λοτσάρης- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Αποπεράτωση Παιδικής  Χαράς Καρα-τασάκη (Δημοτική Ενότητα Παραλίας)» (εισηγητής: Β. Λοτσάρης- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
9.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή μικρών τεχνι-κών έργων 2009» (εισηγητής: Β. Λοτσάρης- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
10.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Κατασκευή πλατείας επί της οδού Κοζά-νης, στα Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Β. Λοτσάρης- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
11.    Απόφαση επί της ενστάσεως κατά απόφασης  επιβολής ποινικών ρητρών, στην ΑΤΕΓΑ Κ. Γαλανόπουλος ΑΤΕ (Ανάπλαση Υψηλών Αλωνίων) (εισηγητής: Β. Λοτσάρης- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- αρμ. Δ/ντής).
12.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της  Β΄ φάσης (ΠΕ2) «Μελέτη Σκοπιμότητας Αξιο-ποίησης Επιλεγμένων Ακινήτων» και Γ΄ Φάσης (ΠΕ3) «Υποστηρικτικές ενέργειες» του έργου «Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και βελτίωση των οικονομικών του Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (εισηγητές: Π. Βαφέας- Αντ/ρχος, Ι. Γιαλελής- Βοηθός Δημάρχου).
13.    Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Πατρέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-μα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας 1, κατηγορία πράξεων «Πράσι-να Δώματα σε Δημόσια κτίρια», σύμφωνα με την πρόσκληση 80/18-11-2011 κωδικός ΚΑΠΕ-102) (εισηγητές: Ι. Γιαλελής- Βοηθός Δημάρχου, Γ. Σιγαλός- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- αρν. Δ/ντής).
14.    Κατακύρωση  πρακτικού κλήρωσης  και συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών,  ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού και παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 73.800€ ΕΚΠΟΤΑ (Δ/νσεις: Διοικητικών, Προσόδων, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Προγραμματι-σμού, Προμηθειών, Δημ. Αστυνομίας, Οικον. Διαχείρισης) (εισηγητής: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Κ. Ροπαλίδης-αρμ. Προϊστάμενος).
15.    Κατακύρωση  πρακτικού κλήρωσης  και συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών,  ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού και παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 73.800€ ΕΚΠΟΤΑ (Δ/νσεις: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, Πολεοδ. και Εφ. Πολεοδ) (εισηγητής: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος, Κ. Ροπαλίδης-αρμ. Πρ/νος).
16.    Κατακύρωση  πρακτικού κλήρωσης  και συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών,  ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού και παραλαβής προμηθειών, μέχρι το ποσό των 73.800€ ΕΚΠΟΤΑ (Δ/νσεις: Μηχανολογικού, Καθαριότητας) (εισηγητής: Α. Γεωργακόπου-λος- Αντ/ρχος, Κ. Ροπαλίδης-αρμ. Προϊστάμενος).
17.    Έγκριση Απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πατρέων και Καλλικρατικών Δήμων (πρώην Δήμων Μεσσάτιδος, Ρίου, Βραχνεϊκων και Παραλίας) οικον. έτους 2010 (εισηγητής: Α. Φί-λιας- Αντ/ρχος).
18.    Έγκριση των προς πώληση, βάση του εγκεκριμένου σχεδίου οικογενειακών τάφων, στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Σουλίου (εισηγητής: Π. Βαφέας- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- αρμ. Δ/ντής).
19.    Έγκριση μεταφοράς 22 οικογενειακών τάφων, από Α΄σε ´´ κατηγορία και επέκταση  των κατη-γοριών Γ΄ και Δ΄ (εισηγητής: Π. Βαφέας- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- αρμ. Δ/ντής).
20.    Έγκριση Ισολογισμού (εσόδων- εξόδων), έτους 2011, του κληροδοτήματος «Ι. ΜΕΪΝΤΑΝΗ» (ειση-γητής: Ι. Δημαράς – Δήμαρχος Πατρέων).
21.    Ενίσχυση δράσεων Σωματείου: Προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Πατρέων (εισηγη-τής: κ. Δήμαρχος).
22.    Ενίσχυση Δράσεων Σωματείου Οδηγών και Χειριστών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
23.    Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
24.    Επιβολή προστίμου,  για διαφήμιση καταστήματος (Κοντογέωργας Κων/νος)  (εισηγητής: Π. Βαφέ-ας- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- αρμ. Δ/ντής).
25.    Έγκριση και παραλαβή εργασιών Α΄ σταδίου μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου διοικητικών ορίων πρώην Δήμου Μεσσάτιδος. Κατευθύνσεις εκπόνησης Β1΄ σταδίου της μελέτης. (εισηγητής: Χ.  Λέγκας- Αντ/ρχος, Αρμ.  Δ/ντής - Β. Τσονάκας).
26.    Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων κατά των σημειακών  αναρτήσεων της αναδιαμορφωμένης Β΄ φάσης της πολεοδομικής μελέτης Ακταίου, μετά την Γ΄ ανάρτηση στον πρώην Δήμο Ρίου (εισηγη-τής: Χ.  Λέγκας- Αντ/ρχος, Αρμόδια Δ/ντρια: Ε.  Αλεξοπούλου)(σχετικές οι αριθμ. 6 και 18/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27.    Έγκριση και παραλαβή εργασιών «Συμπληρωματικής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης» περιο-χής «Μεταμόρφωσης Σωτήρος» (τμήματος της Π.Ε. 55) της Δ.Ε. Μεσσάτιδος στα Τ.Δ. «Οβρυάς» και «Σαραβαλίου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Λέγκας- Αντ/ρχος, Αρμ.  Δ/ντής: Β. Τσονάκας)
28.    Εγκατάσταση περιπτέρου,  επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, πλησίον της συμβολής της με την οδό Αγ. Ιωαν. Πράτσικα (εισηγητής: Χ. Λέγκας- Αντ/ρχος, Αρμ.  Δ/ντρια - Ε.  Αλεξοπούλου)
29.    Κανονισμός χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα ε-στίασης και αναψυχής (εισηγητής: Χ. Λέγκας- Αντ/ρχος, Αρμ.  Δ/ντής- Ν.  Αλιβιζάτος)
30.    Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων επί του άκρου των πεζοδρομίων Θέσπιδος αρ. 11, Ακρωτηρίου αρ. 211Α και Ζακύνθου (εισηγητής: Χ. Λέγκας- Αντ/ρχος,, Αρμ. Δ/ντρια- Ε.  Αλεξοπούλου).
31.    Διαγραφή οφειλής (Καλαντζής Γεώργιος) (εισηγητής: Π. Βαφέας- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- αρμ. Δ/ντής).
32.    Διαγραφή οφειλής (Καρατζά Φωτεινή) (εισηγητής: Π. Βαφέας- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- αρμ. Δ/ντής).
33.    Σημειακή τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 358/ΑΑΠ/30-12-2011 ΦΕΚ έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, στο Ο.Τ. 1446,  επί της ιδιοκτησίας Παναχαϊκής Γ.Ε. (αριθμ. απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 37/2012) και Εξώδικη διαμαρτυρία – Πρόσκληση- Δήλωση της ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρείας με  την επωνυμία «ΠΑΕ Παναχαϊκή Γ.Ε.  2005 (εισηγητής: Ι. Δημαράς – Δήμαρχος Πατρέων).