Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση “Meta Cities ExcellenceHubinSouth-EasternEurope- MetaCities - Κόμβος αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη” στο πλαίσιο της προκήρυξης του ερευνητικού προγράμματος HORIZONστο οποίο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος.

Ο κόμβος καινοτομίας METACITIES εστιάζει θεματικά στις Μελλοντικές Έξυπνες Πόλεις και θεωρεί ότι για την επίτευξή τους απαιτούνται φιλόδοξα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων καθώς και η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Για να επιτευχθεί βιώσιμος ψηφιακός μετασχηματισμός σύμφωνα με τα RIS3 της κάθε Περιφέρειας θα εφαρμοστεί το μοντέλο Quadruple Helix ανα περιοχή, όπου δηλαδή θα υποστηριχτούν συνέργειες μεταξύ των τοπικών παραγόντων (εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κλπ) με έμφαση στην ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μοχλοί για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα γίνουν οι μελέτες και τα πιλοτικά έργα μικρής κλίμακας ανά Έξυπνη Πόλη (Πάτρα, Λευκωσία και Μπουργκάς). Ταυτόχρονα και πάντα σύμφωνα με τις Περιφερειακές Στρατηγικές RIS3 θα προταθούν και θα αναπτυχθούν Πράσινα Επιχειρηματικά και Λειτουργικά Μοντέλα για Μελλοντικές Έξυπνες Πόλεις.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών ως Συντονιστής,το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Δήμος Πατρέων και άλλοι σημαντικοί φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Δανία.Επιστημονικοί υπεύθυνοι της πρότασης από το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ο Καθηγητής Σπύρος Δενάζης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Καθηγητής Νικόλαος Βώρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, τόνισε πως το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ σημαντικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ώστε να συμβάλλουν με προτάσεις στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πεζών σε αστικές περιοχές προς την κατεύθυνση των έξυπνων πόλεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετέχει ως φορέας διακυβέρνησης σε όλα τα πακέτα εργασίας. Σαν φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης θα υποστηρίξει τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα Μετακίνησης και Κινητικότητας στην Πόλη της Πάτρας. Η υποστήριξη μπορεί να γίνει τόσο τη συλλογή δεδομένων λειτουργίας (πχ χάρτες, δρομολογήσεις, δεδομένα από φανάρια κίνησης κλπ) αλλά και πληροφοριών σε σχέση με τα σημαντικά στοιχεία της περιοχής για την εν λόγω εφαρμογή (πχ δρόμοι, γέφυρες, κλπ). Τα ψηφιακά εργαλεία αλλά και τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν μελλοντικές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στον χώρο της Κινητικότητας. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι στρατηγικός σε σχέση με την αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού ως προς τη RIS3.

Συγκεκριμένα στην Πάτρα και με τη συνεισφορά των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ο στόχος είναι η δημιουργία πιλοτικού ψηφιακού διδύμου και συγκεκριμένα ψηφιακής αναπαράστασης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας στην Πόλη της Πάτρας. Η ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθούν μοντέλα ανάπτυξης σε επίπεδο Πόλης (πχ αύξηση πληθυσμού κλπ), να υλοποιηθούν στρατηγικές κινητικότητας (π.χ. εισαγωγή άλλων τρόπων κινητικότητας) και να ελεγχθούν μοντέλα και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων (πχ δρομολογήσεις σε περίπτωση ανάγκης, επιπτώσεις μακροπρόθεσμων αλλαγών σε δρόμους και κίνηση κλπ). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο αξιολόγησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και τρόπος υλοποίησης πρακτικών στον τομέα της κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα επιδιωχθεί η διεύρυνση των πιλοτικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο.