Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη Δανειστικού Συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους €148.800,00χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση της επιστημονικής υπηρεσίας «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος Κτιριακών Υποδομών Δήμου Πατρέων», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος –  Μωραίτης - Αρμ. Δ/ντής)
  2. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη Δανειστικού Συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους € 1.712.000,00χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  3. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη Δανειστικού Συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους €10.767.000,00 χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Αναζωογόνηση προσφυγικών κατοικιών Δήμου Πατρέων-Κ.Χ.», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων», αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  5. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης αστοχιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.». (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  6. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις Έργων της Δ/νσης Έργων Υποδομής για το έτος 2022 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  7. 1) Έγκριση της από 4/07/2022 γνωμοδότησης της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών και 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας «Συμβούλου για τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης Μουσειολογικών και Μουσειογραφικών στοιχείων στο Παλαιό Αρσάκειο» έως 31 Ιουλίου 2022 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
  8. Αποδοχή της με’ αριθ. 5074/16–05–2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ–ΤΛΛ) Απόφασης Ένταξης (Χρηματοδότησης και Υλοποίησης) της Πράξης «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)»,με Κύριο Δικαιούχο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και Συνδικαιούχο (Εταίρο Δικαιούχο) τον Δήμο Πατρέων για το έργο αρμοδιότητάς του με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», προϋπολογισμού 770,33€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος – Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
  9. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
  10. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα και μετατροπής της εισφοράς γης σε χρήμα ποσού 314,39€ από το όνομα του Δημητρίου Ζώρλα του Ζήσιμου και ποσό 13,37€ από το όνομα της Αναστασίας Αποστολοπούλου του Κων/νου συζ. Δημ. Ζώρλα (Κωδικός Ε5152) για ιδιοκτησία τους (50% έκαστος εξ αδιαίρετου) στην περιοχή «ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)