Από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Βασίλειο Χριστόπουλο, δίνεται στη δημοσιότητα η εξής δήλωση:
«Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ ο κ. Χρήστος Γούτος, ο οποίος ουσιαστικά ανέγνωσε ένα μακροσκελές «αφήγημα» για το ζήτημα της Πλατείας Αγίας Λαύρας, έχοντας εξ αρχής τονίσει πως θα πει μόνο αλήθειες.
Επειδή η δημοτική αρχή, από την πρώτη ημέρα θητείας της, κινείται μόνο με ανοιχτά χαρτιά, ας παραθέσουμε όσες αλήθειες ο κ. Γούτος είτε δεν γνωρίζει είτε ξέχασε να αναφέρει. Βεβαίως μπορεί ο ίδιος, οι συνεργάτες του ή οποιοσδήποτε να δικαιούνται να προχωρούν σε όσες προσφυγές θέλουν αλλά δεν έχουν δικαίωμα να παραπληροφορούν τον κόσμο με «μισές» αλήθειες.

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο κ. ΓΟΥΤΟΣ

1.       Η διαδικασία υποκατάστασης που επιλέχτηκε  για την αποπεράτωση του έργου της πλατείας, δεν ήταν αυθαιρεσία της Δημοτικής Αρχής αλλά έτυχε προηγουμένως   της απολύτου έγκρισης του χρηματοδότη του έργου (ΕΣΠΑ).
2.       Ακολούθως η  διαδικασία εγκρίθηκε με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.       Οι τρεις κύριοι  λόγοι της προσφυγής των συμβούλων της παράταξης του κου Γούτου κατά της παραπάνω εγκριθείσας διαδικασίας ήταν οι εξής:
 
α. Η ανάκληση της έκπτωσης του εργολάβου έγινε αναρμοδίως από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή  και όχι απευθείας  από τον Προϊστάμενο της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο λόγος αυτός έγινε δεκτός από την Επιτροπή του 152 και ακυρώθηκαν οι αποφάσεις, μολονότι η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου οργάνου.

 
β. Κακώς χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου με την ανωτέρω διαδικασία. Ο λόγος αυτός απορρίφθηκε από την Επιτροπή του 152 και η χορήγηση προθεσμίας κρίθηκε νόμιμη.
 
γ. Η ανάδοχος εταιρεία δεν ήταν αφερέγγυα, όπως απαιτείται για την διαδικασία της υποκατάστασης.
Επί της αφερεγγυότητας επισημάνουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία που εγκατέλειψε το έργο της ανάπλασης της πόλης του Αιγίου, κατά την ίδια χρονική συγκυρία είχε   κηρυχτεί έκπτωτη του έργου  «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης –Τμήμα 1 και 2»  λόγω αδικαιολόγητης διακοπής εργασιών εξ αιτίας οικονομικής δυσπραγίας ,  (βλ. υπ΄αριθμ πρωτ 2326/5-10-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , ΑΔΑ 6749ΟΡ1Θ-Ξ4Μ).
Επίσης η ίδια ανάδοχος εταιρεία με την υπ΄αριθμ 221/9-8-2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (ΑΔΑ: 9Λ6ΖΟΡ0Χ-9ΙΑ) κηρύχτηκε έκπτωτη για το έργο «Επέκταση δικτύου
αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας»  (Βλ.  έγγραφο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθ. Πρωτ. 217404/01-12-2021 - ΑΔΑ:Ψ00ΠΟP1Φ-Ε26) λόγω του ότι «η διαπιστούμενη συμπεριφορά και αδιαφορία της
αναδόχου του έργου εταιρίας, συνιστούν παραλείψεις εκπλήρωσης από μέρους της των συμβατικών της υποχρεώσεων καθιστώντας προφανώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου». 
Τέλος η ανάδοχος εταιρεία, με την υπ αριθμ 122/15-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων με ΑΔΑ 6Φ9ΠΩΞΙ-2ΕΖ , με την ιδιότητα εκεί του προσωρινού αναδόχου, αποκλείστηκε ομόφωνα από το έργο «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» για τους ανωτέρω λόγους. 

Και τίθεται πλέον το ερώτημα:

Εξακολουθούν οι προσφεύγοντες σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας να θεωρούν ότι δεν είναι αφερέγγυα η ανάδοχος εταιρεία που εγκατέλειψε το έργο της ανάπλασης του κέντρου του Αιγίου, όπως ισχυρίζονται κατ΄επανάληψη στις προσφυγές και σε όλα τα  υπομνήματα τους μέχρι σήμερα; Κι αν ναι, στις πόσεις εγκαταλείψεις έργων από την ανάδοχο εταιρεία, θεωρούν ότι θα προκύψει η αφερεγγυότητα της;
 
Δεν περιμένουμε απάντηση.
Ο κόσμος γνωρίζει και θυμάται. Και πρόσωπα και πρακτικές.Και θα τους απαντήσει κατάλληλα την ώρα της κάλπης.»