Συνεδριάζει, δια ζώσης,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 6η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της αριθ. 33/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2022 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης Δήμαρχος Πατρέων)
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Γ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 3. Έγκριση Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, για την «Προμήθεια Υλικών Άρδευσης για τις ανάγκες των Κοινοχρήστων Χώρων», για την επικύρωση του Οριστικού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας, για το Υποέργο 1 της Πράξης Π7 της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων με τίτλο: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5045007, σύμφωνα με την αριθ. 9/2022 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου, συνολικού προϋπολογισμού 000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/νρια)
 5. 1) Έγκριση της από 30/06/2022 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Επικαιροποίηση της αριθ. αριθ.250-11/05/22 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς α) Την Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 28977/22-06-2021 σύμβασης και β) Την τροποποίηση (ήσσονος σημασίας) της εν λόγω σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του οικονομικό φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της, χωρίς μεταβολή στο ποσοστό έκπτωσης που έχει προβλεφθεί σε αυτή» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/νρια)
 6. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με Αριθ. Πρωτ. 76325/29.11.2021, που αφορά στην «Παραγωγή έντυπου υλικού προβολής των Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης (Σπίτι Νερού, Κέντρο Παναχαϊκού – Πουρναρόκαστρο, Ενεργειακό Κέντρο βιομάζας & Ανακύκλωσης) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 7. 1) Έγκριση του από 27/06/2022 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το ΤΜΗΜΑ Α’ – «Υπηρεσία Μίσθωσης Ειδικού Μηχανήματος Κλαδοθρυμματιστή», του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμό παραλιών», σύμφωνα με την αριθ. 26/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 8. Έγκριση του από 2-6-2022 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείο, εμβαδού 14τ.μ., εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, ευρισκομένου επί των οδών Αγίας Μαρίνας και Μελίνας Μερκούρη, διότι δεν παρουσιάστηκε ενδιαφερόμενος (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος – Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 47ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Προσωρινός ανάδοχος), 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 11. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 110,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6495.00003 για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 44.923,46€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00016 ΥΠΕΣ για την Κατεπείγουσα «Φύλαξη 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη, 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου και 3) του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ» για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία  έναρξης παροχής της υπηρεσίας καιμέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθ. 5/2022 μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 44.923,46€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 13. 1) Έγκριση: α) Της αριθ.53333-24/06/22 Απόφασης Δημάρχου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 5/2022 Μελέτης, για την Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη 1. του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου &Σεφέρη, 2. Των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου και 3. του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας, ήτοι 25/06/22 και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν4412/2016 –γ) Του από 29/06/22 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου -2) Ανάθεση με συνολικό ποσό ανάθεσης 923,46€ (συμπ/νου ΦΠΑ) της εν λόγω υπηρεσίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα και μετατροπής της εισφοράς γης σε χρήμα ποσού 4.993,45€, του Χαρίλαου Τζούμα του Κων/νου, για ιδιοκτησία του στην περιοχή «ΑΝΩ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ-ΚΟΤΡΩΝΙ (σχετ. η με αριθ. 3/1997 Πράξη Εφαρμογής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Διαγραφή οφειλής (ΒΑΦΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (ΡΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΓΑΘΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)