Σας καλούμε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί. 

  1. Κατακύρωση του από 09-06-2022 πρακτικού οικονομικής προσφοράς που αφορά στην δημοπρασία για την εκποίηση (πώληση) εναπομείναντος εδαφικού τμήματος εμβαδού 92,62 τμ ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, μεταξύ των οδών Κανακάρη , Κιθαιρώνος, επί του Ο.Τ Γ2888 της Π.Μ.Ε Γούβα και  εξουσιοδότηση  της Αντιδημάρχου κας Αν. Τογιοπουλου, για την υπογραφή του σχετικού  συμβολαίου». (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια.
  1. 1)Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  1. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του    έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Επισκευή –Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Πατρέων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
  1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας (χρήσης) Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)