Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής στη μονοήμερη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Απριλίου 2022, να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης και να καταθέσουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα, από την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 έως και την Τρίτη 26 Απριλίου 2022.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών της εμποροπανήγυρης ορίζεται ως ακολούθως:


Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη είναι:


Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.).

Γενικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στο χώρο της εμποροπανήγυρης, είναι αυτά που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις και σύμφωνα με τις διατάξεις, της παρ.13δ του άρθρου 66 και παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021 και της υπ’αριθ.18982/22-02-2022 (Φ.Ε.Κ. 925 Τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους

επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου».

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με έγκριση συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:


Στις εμποροπανηγύρεις συμμετέχουν, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, που εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο):

  • Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου (Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α, αριθμό 15-17 -ισόγειο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης) και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.e-patras.gr
  • Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017
  • Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε από τους ενδιαφερόμενους , είτε  με εξουσιοδότηση τους,  από το Σύλλογο  Ανθοπωλών. Ισχύει το ίδιο και για την παραλαβή της  άδειας συμμετοχής.

Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, διαδικασία κλήρωσης, παραλαβή άδειας) του ενδιαφερόμενου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία, ή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr. 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος των προς πώληση εμπορευμάτων καθώς επίσης και τα μέτρα του πάγκου.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. 

Επίσης, ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μία αίτηση συμμετοχής αποκλείεται αυτόματα από την κλήρωση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων στις καταληκτικές ημερομηνίες είναι μικρότερος των θέσεων, η υπηρεσία δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, θα διενεργηθεί κλήρωση. 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Η καταβολή των τελών γίνεται μετρητοίς στο Δημοτικό Ταμείο.

Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την επομένη της τελικής επιλογής, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. 

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην έγκριση της συμμετοχής του. 

Η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Προδιαγραφές θέσεων

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων – προϊόντων, θα γίνονται σε πάγκους κατάλληλα διαμορφωμένους, διαστάσεων 2 έως 4 μέτρων (μήκος) χ έως 2 μέτρων (πλάτος), στις θέσεις που έχουν καθοριστεί.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων μια ημέρα πριν την έναρξη και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, μία ημέρα μετά το πέρας της εκδήλωσης, υπό την επίβλεψη του Δήμου.

Οι εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πωλητή

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου Χώρου

Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια/θέση έχει ως εξής:


Επισημαίνεται ότι, η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α., η οποία θα είναι σε ισχύ την αντίστοιχη χρονική περίοδο, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας.

Αν συμβεί οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο θέμα της πανδημίας, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.