Για να διευκολυνθεί η παροχή μέριμνας στους ουκρανούς πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τη χώρα ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε νομοθετική πράξη με την οποία επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να λάβουν, φέτος, συνολικό ποσό ύψους 3,5 δισ. ευρώ, αναλόγως του αριθμού προσφύγων από την Ουκρανία που φιλοξενούν.

Συγκεκριμένα, η προχρηματοδότηση που θα καταβληθεί το 2022 στο πλαίσιο της REACT-EU θα αυξηθεί από 11% σε 15% για όλα τα κράτη μέλη, και από 11% σε 45% για τις χώρες της ΕΕ όπου ο αριθμός αφίξεων από την Ουκρανία ανήλθε σε πάνω από το 1% του πληθυσμού τους στο τέλος του πρώτου μήνα που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή.

Επιπλέον, η πράξη εισάγει την επιλογή μοναδιαίου κόστους ανά άτομο για την απλούστευση της κινητοποίησης κονδυλίων, η οποία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία και την παροχή βασικής βοήθειας προς αυτούς.

Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην αποφόρτιση των δημόσιων προϋπολογισμών των κρατών μελών, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα την εισροή προσφύγων.

Με την εν λόγω πράξη εισάγονται τροποποιήσεις για την αύξηση της προχρηματοδότησης της Συνδρομής στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU), ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα που δημιουργήθηκαν για την ανάκαμψη μετά την πανδημία, με σκοπό την ενίσχυση των ταμείων της πολιτικής συνοχής και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).