Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11-2-2022 (ΦΕΚ 607/12-2-2022 τεύχος Β΄) ΚΥA, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 το πρωί για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων: 

  1. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Μαγγίνα Σωτηρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Σακκέτος Ι.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντων περιπτέρων - Αριθ. 6/2021 Απόφαση της Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα – πλαζ στο πλαίσιο του έργου της ΔΕΥΑΠ «Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης α2.5» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Γεωργίου Φραντζή αρ.76 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Καθορισμός ως μονόδρομου της οδού Λεμεσού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κιλκίς και Πάφου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 504/26-07-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων (παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 702/09.10.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σημειακή προσαρμογή της παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  1. Κοπή δέντρου στην οδό Πατρών Κλάους 102-104 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).