Χωρίς μεγάλες αλλαγές και όπως αναμενόταν ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι της Πάτρας από τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Πρόκειται για οχτώ πρόσωπα σε αντίστοιχες θέσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι καινούργιο, με το σύνολο σχεδόν αυτών να παραμένουν στις θέσεις τους. 

Η μόνη διαφορά σε σύγκριση με το προηγούμενο δημοτικό σχήμα είναι ότι την θέση του Ανδρέα Αθανασόπουλου παίρνει ο Μιχάλης Αναστασίου που ήταν μέχρι πρότινος στην αντιδημαρχια πολεοδομικού σχεδιασμού, θέση που αναλαμβάνει η Αναστασία Τογιοπούλου, κρατώντας ταυτόχρονα και το ρόλο της αντιδημάρχου Μεσσάτιδος που είχε. 

Αναλυτικά: "Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, από 12/01/2022, οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι. 

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών

1. Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.         

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.

δ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής  Οικονομίας.

ε)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Συμβούλων.

 ζ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 θ)  Την υπογραφή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων:

-Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης αδείας λειτουργίας.

-Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

-Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

-Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα.

 ι)  Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων και των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία –αποδοχές (υπερωρίες, επιδόματα κλπ): του Τακτικού-Δημοσίου Δικαίου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, των επί σχέσει  Ιδιωτικού Δικαίου εργαζομένων στο Δήμο, του εκτάκτου προσωπικού, των ασκούντων πρακτική άσκηση τελειοφοίτων των  ΑΕΙ- ΤΕΙ, του ΟΑΕΔ, των Νομικών Συμβούλων καθώς και των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων. 

κ)  Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, τα οποία έχουν εκκαθαρισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

λ)  Τον έλεγχο του προσωπικού, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (απουσίες, υπερωρίες, άδειες, εξαιρέσιμα, εντολές μετακίνησης προσωπικού εντός και εκτός έδρας, ρεπό κλπ) που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του. 

μ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου

2. Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ).

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής.

γ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών   καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

δ)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του.   (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

ε)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού - Καθαριότητας

3.  Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

β)  Την εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας από τη Διεύθυνση  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Πρασίνου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου.

γ)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης  και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.   

δ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,  (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

4. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων, ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.     

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

δ)   Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,  (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

5. Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Δημοτικής Περιουσίας και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης.

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας  του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

γ)  Την υπογραφή όλων των συμβολαίων του Δήμου Πατρέων που αφορούν αγορές και προσκυρώσεις ακινήτων.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεϊκων.

ε)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

στ) Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της,  (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

ζ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού

6. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης της  Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

γ)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς της  Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.   

δ)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,  (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας

7. Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας, ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ, η οποία θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Υγείας της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

β)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

γ)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

δ)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων της Διεύθυνσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

ε)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών   καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αντιδήμαρχος Ρίου

8.Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ, ο οποίος θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)  Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ρίου.

β)  Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

 ε)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ)  Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Oι αναπληρωτές τους

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα όταν απουσιάζει ή  κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Πετρόπουλος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Πετρόπουλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Ακριβή  Σαμούρη.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Ακριβής Σαμούρη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Πετρόπουλος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χρήστου Κορδά  όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Ασπράγκαθος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Νικολάου Ασπράγκαθου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κορδάς.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Αναστασίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αναστασίας Τογιοπούλου όταν  απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο  Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Αναστασίου.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Κατσακούλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η  Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά.