Ο Νέος Ενιαυτός ευελπιστούμεν να φέρει υγείαν σε όλους και κατανίκηση του ιού. Πέραν αυτού από τους Πολιτικούς μας προσδοκώμεν αλλά και επιθυμούμεν βαθειές αλλαγές στην τακτικην που τηρούν μέχρι σήμερα.

Σαν μειονέκτημα θεωρούμεν την άνευ όρων αποχήν από τα Γραφεία τους. Ο Πρωθυπουργός ανά πάσαν στιγμήν ευρίσκεται εν κινήσει και εκτός Γραφείου πολλές ώρες την ημέραν ή και ημέρες. Εγκαίνια, εκδηλώσεις, επισκέψεις σε Σχολεία, σε Νοσοκομεία ή Ιδρύματα, παρουσίες στο εξωτερικόν σε αναρίθμητες περιπτώσεις και άλλα πολλά. Μερικές εκδηλώσεις στο εξωτερικόν δεν είναι δυνατόν να γίγουν με την σύγχρονην τεχνολογίαν ήτοι από το Γραφείον χωρίς μετακίνηση; Φυσικά είναι δυνατόν. Γιατί δεν τις επιδιώκει; Σε εγκαίνιά ή άλλου είδους εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα ή την επαρχίαν είναι ανάγκη να παρίσταται ο Πρωθυπουργός; Μπορεί να στείλει τις ευχές του γραπτώς ή εν ανάγκη να αποστείλει κάποιον εκπρόσωπον. Δεν είναι επιβεβλημένη η αυτοπρόσωπη παρουσία, πάντοτε αλλά ιδία τώρα που οι κίνδυνοι από την πανδημίαν είναι μέγιστοι και δεν αποτρέπονται προς το παρόν ευκόλως. Η συνεχής παραμονή του στο Γραφείον θα τον βοηθήσει να μελετήσει πολλά προβλήματα σε βάθος και να λάβει τις καλλίτερες αποφάσεις. Ας με ξεχνάμε την απάντηση Προέδρου του Αρείου Πάγου, παλαιότερα. Όταν τον κάλεσε ο Πρωθυπουργός να τον επισκεφθεί στο Γραφείον του. Πήρε την απάντηση.

Η διαδρομή του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι από την οικίαν στο Γραφείον και αντιστρόφως χωρίς παρεκκλίσεις.

Καλόν να την θυμούμεθα προς εφαρμογήν από τους Πολιτικούς μας.

Αναφορικώς με τους Υπουργούς, μερικοί έχουν μόνιμην κατοικίαν τα Γραφεία των Τηλεοράσεων και των Ραδιοφώνων! Φαινόμενον λυπηρόν! Πότε ευρίσκονται στο υπουργικόν γραφείον και πότε ερευνούν σε βάθος τα άπειρα θέματα του υπουργείου τους;;; Με τον νέον ενιαυτόν θα πρέπει να γίνει διακοπή αυτού του φαινομένου. Τους εξελέξαμεν δια να εργάζονται υπέρ της Ελλάδος και του Λαού της και όχι για να είναι αμίσθωτοι δημοσιογράφοι στα ΜΜΕ! Η παρουσία τους εκεί είναι μερικώς ενημερωτική διότι παρουσιάζονται από έναν Σταθμόν. Οι άλλοι Έλληνες από πού θα τους ακούσουν;; Επομένως στα γραφεία τους και ενημέρωση απ’ εκεί των πολιτικών. Όχι παρουσία στους Σταθμούς. Δεν είναι το έργον τους αυτό.

Το ίδιον ισχύει και για τους Βουλευτές. Στα Γραφεία τους. Όχι στις οθόνες και τα ραδιόφωνα.

Το πρώτον βήμα που θέλομεν από τους Πολιτικούς είναι αυτό.

Καλή Χρονιά, έτη ΥΓΕΙΗ και πολλά.