Έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673) ΚΥΑ, θα πραγματοποιηθεί την 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

1) Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 151/2021 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομικός Σύμβουλος)
2) Έγκριση του από 23-11-2021 Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΣΥΔΙΣΑ και απόφαση ανάθεσης για την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης που αφορά στην Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (ψηφιακής ασύρματης επικοινωνίας) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Α. Καρδάρα- Αναπλ. Προϊσταμένη, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
3) 1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2. Έγκριση του από 11-11-2021 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3. Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού FESPA που χρησιμοποιεί το Τμήμα Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ, από την κατασκευάστρια εταιρεία LH Λογισμική», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.116,00€ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος-Αρμ. Δ/ντές ).
4) Έγκριση του από 10/11/2021 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ως εκ τούτου κατακύρωση για το τμήμα έξι (6) - Προμήθεια Επιβατηγών αυτοκινήτων - της αριθ. 5/2020 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Α΄ Φάση 2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
5) Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων, λόγω κατεπείγοντος, για «Εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Ιτεών στις 30/11/2021» και ανάθεση της υπηρεσίας στον ΠΛΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι ποσού 297,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη)
6) Χρονική Παράταση του συμφωνητικού με αρ. πρωτ. 69931/10-12-2019, για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος-Αρμ. Δ/ντές ).
7) 1)Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 68844/05-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES (ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής δαπάνης 24.790,08 (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στην «Συντήρηση και Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πατρέων και του λογισμικού και εξοπλισμού συστήματος πληροφόρησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
8) 1)Έγκριση της από 23/11/2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου , 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 10414/04-03-2020 σύμβασης με την αριθ. 63276/15-10-2021 συμπληρωματικής της μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων», για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της ήτοι μέχρι 04-03-2022 χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος-Αρμ. Δ/ντής ).
9) Α) Έγκριση ή μη του 4ου Πρακτικού περί 2ης παράτασης ισχύος προσφορών του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας- Αστική Ανάπλαση περιοχής Γούβας» και αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη διαγωνιστική διαδικασία. Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
10) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και συντηρήσεις αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων (2017), αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
11) Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
12) Διαγραφή οφειλής (Χριστιάς Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
13) Διαγραφή οφειλής (Δημακόπουλος Κ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
14) Διαγραφή οφειλής (Αλμπάνης Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)