Τη συμπλήρωση -της διάταξης του νέου εργασιακού νόμου σε ό,τι αφορά στην εξαίρεση των στελεχών μίας επιχείρησης από το ''καθεστώς'' αποζημίωσης υπερωριών των εργαζομένων της ζητούν εργοδοτικοί κύκλοι.

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή -για την οποία εξεδόθη πρόσφατα απόφαση από πλευράς του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη οι εργαζόμενοι που έχουν ιδιότητες (οι οποίες περιγράφονται στο νέο εργασιακό σαν τέτοιες) που συνάδουν σε ένα διευθυντικό στέλεχος δεν υπάγονται στο "καθεστώς” αποζημίωσης των εργαζομένων που δεν λογαριάζονται ως διευθυντικά στελέχη.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/88/ΕΚ) στην οποία ευθυγραμμίζεται ο νέος εργασιακός νόμος σε ό,τι αφορά στο "καθεστώς” αποζημιώσεων υπερωριών για στελέχη δεν αφορά μόνο στα διευθυντικά στελέχη αλλά και σε υπαλλήλους οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις, σημειώνουν κύκλοι της βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, "εφόσον η διάρκεια του χρόνου εργασίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ασκούμενης δραστηριότητας, δεν υπολογίζεται ή/και δεν προκαθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, ιδίως δε εφόσον πρόκειται για: διευθυντικά στελέχη ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα".

Με άλλα λόγια, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι κύκλοι , το νέο εργασιακό εξαιρεί από το "καθεστώς” της αμοιβή για υπερωρία και υπερεργασία, της αποζημίωσης εκτός έδρας, καθώς και προσαύξησης νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες μόνο τα διευθυντικά στελέχη, όχι και τα " πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα”.

Αυτή η παράλειψη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα πρέπει να διορθωθεί, προσθέτοντας, στο προαναφερθέν "καθεστώς” εξαίρεσης, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και τα "εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα”.

Τέτοια είναι, αναφέρουν στελέχη βιομηχανικών κύκλων, για παράδειγμα ένας υπεύθυνος ή προϊστάμενος τμήματος ή ενός τομέα της επιχείρησης που λαμβάνει αποφάσεις οργάνωσης του έργου, της παραγωγής, των υπηρεσιών.

Σ' ο,τι αφορά, πιο αναλυτικά, στις ιδιότητες οι οποίες συνάδουν με το κατά το νέο εργασιακό νόμο "προφίλ” διευθυντικού στελέχους, έχουν ως εξής (όπως ορίζει η υπουργική απόφαση Χατζηδάκη):

α) Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή
β) Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους ή
γ) Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
δ) Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη

Επίσης, διευθυντικά στελέχη θεωρούνται όσοι εργαζόμενοι προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, η οποία τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της, εφόσον αμείβονται με αποδοχές όχι μικρότερες από το εξαπλάσιο του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Τέλος, ως στελέχη εποπτείας, διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης χαρακτηρίζονται και όσοι αμείβονται με το οκταπλάσιο τουλάχιστον του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού. Τα παραπάνω στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προκύπτουν από ρητούς όρους της σύμβασης εργασίας και να δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη”.

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να εργάζονται υπερωριακά χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και χωρίς να λαμβάνουν συμπληρωματική αμοιβή για υπερωρία και υπερεργασία, αποζημίωση εκτός έδρας, καθώς και προσαύξηση νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, σημειώνεται στην ίδια απόφαση.

Πηγή: capital