Παρά τα όσα υποστήριζε η δημοτική αρχή για το ότι στον δήμο της Πάτρας δεν θα περάσει το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους εργαζομένους και ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αναστολή, ήδη είχαμε την πρώτη.

Πρόκειται για μία εργαζόμενη που δεν έχει κάνει το εμβόλιο της και εργαζόταν στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ». Η εργαζόμενη βγαίνει σε προσωρινή αναστολή εργασίας βάση του άρθρου 206 του Νόμου 4820/21, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Κοινωνικού Οργανισμού.

Το σκεπτικό της απόφασης είχε ως εξής: «Η Υπηρεσία υποχρεούται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου δυνάμει του άρθρου 206 παρ.6, να επιβάλλει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για την εργαζόμενή της που εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις.

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απορριπτικής απόφασης η εργαζόμενη οφείλει να προγραμματίσει και να έχει λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολιασμού σε διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες όπου η εν λόγω εργαζομένη ενημέρωσε ως όφειλε, ότι εμμένει στην άποψή της περί μη εμβολιασμού. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει συμμόρφωση με το Νόμο, και δη, μετά την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο».

Η πλευρά του ΚΟΔΗΠ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού κ. Τουλγαρίδης ανέφερε στη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου: «Με βάση το νόμο, μας επιβάλλουν και μας υποχρεώνουν να εφαρμόσουμε το μέτρο της αναστολής εργασίας. Η μη εφαρμογή του νόμου θα προκαλέσει, λόγω των μεγάλων προστίμων και των συνεπειών, πρόβλημα και θα θέσει εμπόδια στη βοήθεια που παρέχουμε στους συμπολίτες μας.

Όσον αφορά στον εργαζόμενο του ΚΟΔΗΠ που είναι ανεμβολίαστος, διερευνήσαμε όλες τις δυνατές λύσεις και εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα αυτός να μετακινηθεί προσωρινά σε άλλο πόστο, αλλά κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη σύμβασή του, πράγμα που και ο ίδιος γνώριζε από την υπογραφή της σύμβασής του.

Υποχρεωνόμαστε έτσι σήμερα να αποφασίσουμε την αναστολή για τον εν λόγω εργαζόμενο, όπως ζητά, με σημείωμά της, η Υπηρεσία μας, πρώτα και κύρια για την προστασία των παιδιών που φιλοξενούμε στα κέντρα ΑΜΕΑ. Αποκαλύπτεται, για μια ακόμη φορά, ότι πορευόμαστε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον».