Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών σας γνωστοποιεί ότι έχει αναρτηθεί διακήρυξη στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6Δ3Ρ4653ΠΩ-Ο1Η , που αφορά τη διαδικασία εκποίησης κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών από το Κ.Λ. Πάτρας/Γ ́ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Λ. Πάτρας/Γ ́ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου ημέρα Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και περί ώρα 10:30 ́.