Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση της αριθ. 39/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση του ταμειακού απολογισμού εσόδων-εξόδων, του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, Δήμαρχος Πατρέων)
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 303/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 92/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 359/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πατρέων, λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Kέντρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β’ φάση)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών, δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για διανοίξεις οδών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

Παραχώρηση εξοπλισμού του έργου SPARC στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Έργα Υποδομής στις τοπικές κοινότητες Πιτίτσα – Σελλά – Αργυρά – Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Σπληλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη», της αναδόχου εταιρίας «TESPA E.E. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – α.α. Αρμ. Δ/ντής)
Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 34.968,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την «Προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
Διαγραφή οφειλής (Μανίκας Γεώργιος, Μανίκας Ιωάννης, Μανίκας Μάριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Μανίκας Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Μεϊντανας Παναγιώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Μπάτραλης Θεόδωρος – 204,25€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Μπάτραλης Θεόδωρος – 15,75€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Παπαδόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Διαγραφή οφειλής (Παπαδοπούλου Χρυσούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)