Δεν χρειάζεται να διερωτηθείτε γιατί απευθυνόμεθα στους Βουλευτές. Απλούστατα γιατί είναι οι υπεύθυνοι της Κρατικής λειτουργίας σε όλους τους τομείς. Τους έχομεν εκλέξει για να φροντίζουν την τύχην του κράτους, του Λαού και ό,τι αφορά, την Χώραν μας χωρίς διάκριση τομέως.

Το υπερφλέγον θέμα είναι οι δασικές πυρκαγιές οι οποίες αφανίζουν χιλιάδες στρέμματα δασών κατ΄ έτος!!!!!!!!! Τι κάνουν οι Βουλευτές για να τις αποτρέψουν;; Δεν θέλομεν να ριχθούν στις φλόγες για κατάσβεση των πυρκαγιών. Θέλομεν το αυτονόητον. Να φροντίσουν για την απόκτηση μεγάλου στόλου πυροσβεστικών αεροπλάνων!! Προσωπικώς από τις εφημερίδες που διηύθυνα είχα εισηγηθεί πριν ΠΕΝΗΤΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ και συνεχίζω να το επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να αποκτήσει η Ελλάδα ένα στόλον ΕΚΑΤΟΝ πυροσβεστικών, ώστε η εφόρμηση τριάντα στο ξεκίνημα να κατασβέσει την πυρκαγιάν. Δυστυχώς στα 50 χρόνια που επεναλαμβάνω το θέμα δεν επετεύχθη το ποθούμενον. Ήτο άκρως προσιτόν.

Η αμέλεια αυτής της αγοράς εστοίχισε την καταστροφήν χιλιάδων στρεμμάτων δασών.

Αντιθέτως η χώρα προβαίνει σε αγορές πολεμικού υλικού δισεκατομμυρίων Ευρώ με άνεση, χωρίς η έκτασή τους να είναι απολύτως αναγκαία!

Τα δάση μας δυστυχώς δυσκόλως επανέρχονται στην αρχικήν τους μορφήν. Και αν αυτό συμβεί θα πρέπει να παρέλθουν πενήντα χρόνια! Κατά την περίοδον των Νομαρχιών μετά από πυρκαγιά σε δάσος η αρμοδία Νομαρχία χαρακτήριζε αναδασωτέαν την καμένην έκταση! Και το σχετικόν ΦΕΚ είχε ένα τεράστιον όγκον από τις αποφάσεις αναδασωτέων! Δυστυχώς δεν έγινε καμμία!!!! Αντιθέτως ανηγέρθησαν οικήματα στα καμένα δάση και κάποια έγιναν και οικόπεδα! Πως αντέδρασαν οι Εθνοπατέρες μας στην βεβήλωση αυτήν;

Ρωτούμεν σήμερα τους Εθνοπατέρες μας. Έχουν σχέδια για άμεσην προστασίαν των δασών σήμερα και αύριον;; Και σε τι συνίσταται αυτή; Σχεδιάζουν κάτι για αγοράν πυροσβεστικών αεροπλάνων, ώστε να έχουν ένα όπλον; Και τόσα χρόνια γιατί δεν προέβαιναν στην σωτηρίαν αυτήν ενέργειαν μόνον άφησαν και κάηκαν αλλά και καίγονται χιλιάδες στρέμματα δασών;;; Φέτος ενοικίασαν ένα τεράστιον Ρωσικόν πυροσβεστικόν. Δεν μπορούσαμεν να έχομεν αγοράσει άλλα δέκα όμοια;;;

Αποτρεπτικόν μέτρον της εξαπλώσεως των πυρκαγιών είναι η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Έχει γίνει καμμία; Έπρεπε όλον τον χρόνον να διανοίγονται αντιπυρικές ζώνες και να ενισχύονται με τα μέσα που έχω προτείνει, αλλά οι διάφοροι αδιαφορούν μονίμως. Είναι λυπηρόν τόση αδιαφορία! Τον Αύγουστον του 2019 έστειλα ωρισμένες προτάσεις για προστασίαν των δασών. Οι παραλήπτες υπεύθυνοι για την προστασίαν των δασών δεν μου γνωστοποίησαν ότι έλαβαν τις προτάσεις!!! Πόσον μάλλον να τις εφαρμόσουν! Δεν αισθάνονται τύψεις για τον αφανισμόν των δασών και ασέβειαν και περιφρόνιση έναντι των ψηφοφόρων τους;;; Οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης τι θα αντιτάξουν για την καταστροφήν 90 στρεμμάτων από το δάσος Σεϊχ -Σου που κάηκαν προ ημερών;;

Προτείνομεν για χιλιοστήν φοράν την μεγάλην αύξηση των πυροσβεστικών αεροπλάνων και ας έχομεν ολιγώτερα F -16 και κανένα F-35 για τα οποία μας πιέζουν οι αμερικανοί και εμείς δεν αντιδρούμεν!

Καταβάλλετε μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες κ. Βουλευτές ώστε να σταματήσει το θλιβερόν και τρισάθλιον φαινόμενον των δασικών πυρκαγιών! Επιμείνατε στο θέμα και μη φοβάστε αν θα σας επιπλήξει ο Αρχηγός του Κόμματός σας! Και μη ξεχνάτε ότι ο Λαός σας ψηφίζει για να προστατεύετε τα Δάση του!!! αφού δεν τα θεωρείτε και δικά σας!