Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (2987/8-7-2021) η απόφαση για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου  τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργεί στην πόλη της Πάτρας. Αυτό σημαίνει πως με το πενταετές πρόγραμμα σπουδών, το τμήμα θα παρέχει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το integrated master στον πρώτο κύκλο σπουδών του.

Να σημειωθεί πως είναι το πρώτο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που του δίνεται η δυνατότητα απονομής του integrated master καθώς διαθέτει την ανθρώπινη υποδομή αλλά και όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ώστε να το προσφέρει στους φοιτητές του. 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί στην Πάτρα και είναι το πολυπληθέστερο σε εκπαιδευτικό προσωπικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Τμήμα έχει 32 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), έναν (1) ομότιμο καθηγητή, και 7 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ως μόνιμο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό. Απασχολεί επίσης με προσωρινή σύμβαση πέντε (5) διδάσκοντες με διδακτορικό δίπλωμα και δεκαπέντε (15) υπότροφους ενισχυτικής διδασκαλίας.

Στον πρώτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισορροπημένο ως προς το θεωρητικό και το εργαστηριακό σκέλος. Προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κατευθύνσεις σπουδών) διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, οι οποίες είναι:

  • Ενεργειακών Συστημάτων 
  • Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  Ηλεκτρονικής, 
  • Υπολογιστών και Συστημάτων 
  • Πληροφορικής

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση σε STEM και στις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Επίσης, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την ανοικτή καινοτομία.

Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από σαράντα (40) διδακτορικοί φοιτητές. Το Τμήμα εφαρμόζει το πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και απασχολεί μεταδιδάκτορες (post doc) ερευνητές.

Το Τμήμα δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα και την καινοτομία και συμμετέχει ενεργά σε πλήθος συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο (εθνικά έργα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας και του ιδιωτικού τομέα) και σε διεθνές επίπεδο (Horizon 2020, Erasmus+, κλπ). Η έρευνα διεξάγεται μέσω εννέα (9) θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ece.uop.gr.